Angående nedbemanning, oppsigelser og sluttpakker

I forbindelse med aktuelle nedbemanninger i flere bransjer og selskap, ønsker Fellesordningen å belyse våre vedtekter knyttet til ytelser uten motsvarende arbeidsplikt.

AFP-vedtektene § 3-7 regulerer adgang til å motta ytelser uten motsvarende arbeidsplikt. Ytelser uten motsvarende arbeidsplikt foreligger dersom arbeidstaker har mottatt ytelse som ikke er vederlag for faktisk utført arbeid. Dette innbefatter typisk pensjon, ventelønn eller andre ytelser – eksempelvis sluttpakker. Ytelser både fra nåværende og tidligere arbeidsforhold vil vurderes ved en eventuell søknad.
I hvert av de tre siste årene før 62-årsdagen kan søker ikke motta nevnte ytelser som er lik, eller overstiger 1,5 G, jf. § 3-7 første ledd, jf. tredje ledd bokstav a. Mottak av slik ytelse vil medføre avslag på søknad om AFP.
Regelen gjelder også ved stillingsreduksjon der den pensjonsgivende inntekt eller andre ytelser blir redusert (forholdsmessig) mindre enn reduksjonen i stillingsbrøken, jf. § 3-7 annet ledd. Differansen vil i slike tilfeller utgjøre en ytelse uten motsvarende arbeidsplikt.
Vi vurderer perioden fra fødselsdato til fødselsdato, ikke kalenderår. Derfor vil ytelser som er mottatt før fylte 59 år og etter 62 årsdagen ikke være av betydning ved vurdering av dette vilkåret.

For å få innvilget søknad om AFP er ett av vilkårene at søker på uttakstidspunktet og tre år sammenhengende før dette, er ansatt og reell arbeidstaker i bedrift tilsluttet AFP-ordningen, jf. AFP-vedtektene § 3-2. Dette vilkåret bør arbeidstaker være oppmerksom på dersom han / hun ønsker å inngå sluttavtale der det foreligger opphør av arbeidsplikt. Arbeidstaker må være ansatt og faktisk utføre arbeid for foretak tilsluttet AFP-ordningen frem til ønsket uttaksdato, for å oppfylle vilkåret i AFP-vedtektene § 3-2.

Vi gjør også oppmerksom på at søker på uttakstidspunktet må ha en månedslønn som tilsvarer minst 1G omregnet til årsinntekt, og en årsinntekt foregående inntektsår på over 1G.

Det bemerkes at det foreligger flere vilkår som må være oppfylt for at AFP skal innvilges. Informasjon om vilkår finner du her.

Klikk her for mer informasjon, og for å gjøre deg kjent med Fellesordningens vedtekter.