Sykepenger

AFP og sykepenger

Regelen om mottak av sykepenger, arbeidsavklarings-penger og lignende ytelser fra NAV knytter seg til de siste tre år før uttakstidspunktet du velger. Ved uttaksdato 1.1.2013 vil de siste tre år løpe fra 1.1.2010 til 1.1.2013. Ytelser som du har mottatt tidligere enn denne perioden vil ikke bli regnet med.

Regelen er at du i de siste tre årene før uttak av AFP ikke kan ha mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykmelding.

De 52 ukene sees i sammenheng med andre opphold du eventuelt har hatt i ansettelses– eller arbeidsforholdet de siste tre år før uttak. Slike opphold kan ha maks 26 ukers varighet. Eksempler på dette er permisjon som ikke er hjemlet i lov eller tariffavtale, eller opphold mellom to arbeidsforhold.

Merk at det dermed kun er sykepenger, arbeidsavklaringspenger og lignende ytelser fra NAV som kan vare i 52 uker, gitt at du ikke har hatt andre opphold på inntil 26 uker.
EKSEMPEL

Jeg har hatt 60 uker med 100 % ytelser fra NAV siste tre år
. Hva skjer da?

Hvis du ikke oppfyller kravet om maks 52 uker med 100 prosent ytelser fra NAV siste tre år før uttak, vil du få avslag på din søknad om AFP. Hvis du fortsetter i jobbe i tilsluttet bedrift i minst 20 prosent stilling, kan du ha rett på AFP på et senere tidspunkt.