Aktuelt Søk afp

Forlenget ventetid for søkere

Grunnet ferieavvikling hos Fellesordningen for AFP vil søkere dessverre oppleve noe lenger ventetid enn normalt før de får svar på sin søknad.

Manglende purringer

Vi opplever dessverre tekniske problemer etter overgang til ny leverandør av regnskapssystem. Dette har medført at ingen utestående fakturaer for premie i 2019 til Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen eller OU-fond har blitt purret, vært gjenstand for inkassovarsel, eller blitt sendt til inkassator.

Faktura for Sliterordningen første og andre kvartal kommer til høsten

Sliterordningen er under etablering og i henhold til protokollen fra lønnsoppgjøret 2018, skal bedriftene som var tilsluttet Sluttvederlagsordningen være tilsluttet og ha premieplikt i Sliterordningen ut 2023.

Årsrapport 2018

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.

NY BANKKONTO

Fakturaer som faktureres fra og med 1. januar 2019 betales direkte til Fellesordningen for AFP. Bankinformasjon finnes på faktura.

Premie for 2019

I 2019 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2018.

Faktura fjerde kvartal 2018 kommer i januar 2019

I forbindelse med innføringen av ny premiemodell i 2018 ble den kvartalsvise faktureringen forskjøvet en måned i forhold til gammel modell. Dette betyr at premie for fjerde kvartal nå blir fakturert og utsendt i januar, med forfall i februar.

Fakturering i andre kvartal og tilpasset premiegrunnlag

I premieberegningen for AFP er det så langt ikke tatt hensyn til at «trekk i lønn for ferie» har blitt skilt ut som en egen beskrivelse i innrapporteringen via A-meldingen til Skatteetaten.

Spørsmål angående faktura for andre kvartal?

Den nye premiemodellen for Privat AFP medfører at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året. Dette blir for mange bedrifter synlig nå når faktura for annet kvartal 2018 er sendt ut.

Vedtektsendringer knyttet til uttakstidspunktet og de tre forutgående år

På bakgrunn av årets tariffoppgjør mellom LO og NHO har Fellesordningens styre vedtatt to endringer i AFP-vedtektene. Disse er nå virksomme for søkere født etter 1. mars 1955 som starter uttak av AFP fra og med 1. juli 2018.

Partene er enige om endringer i AFP-ordningen i årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS vil på tre områder ha betydning for Privat AFP.

Endret fakturatidspunkt i 2018

Faktura for første kvartal 2018 sendes ut i slutten av april.

De siste tre årene før fylte 62 år – ytelser uten motsvarende arbeidsplikt

Fellesordningen for AFP har publisert en utdypende veileder til vedtektenes vilkår knyttet til ytelser uten motsvarende arbeidsplikt de siste tre årene før fylte 62 år (vedtektenes §3-7).

Ny premiemodell fra og med 1. kvartal 2018

Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet. Premienivået er uendret fra 2017.

Premie for 2018

I 2018 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2017.

Ny funksjonalitet i bedriftsportalen

Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.

Fakturagrense, purregebyr og inkassovarsler

Fellesordningen for AFP har de siste månedene gjennomført enkelte rutineendringer knyttet til faktura, purring og inkasso.

Permittering og AFP

Fra 1. juli 2016 endret Regjeringen permitteringsreglene og utvidet perioden med dagpenger til 52 uker. Rettighetene til AFP påvirkes ikke av endringen, da vårt regelverk forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i permimitteringslønnsloven med tilhørende forskrift.

Vedtektsendring – grunnlag for premie

Vedtektene for AFP er endret for å ta hensyn til de nye lønnskategoriene i offentlig rapportering. Endringen er utformet slik at fakturagrunnlaget skal holdes så likt som praktisk mulig. Lønnskategoriene som inngår i fakturagrunnlaget er listet i et nytt vedlegg 7 til vedtektene.

$name

Dette er en kort beskrivelse av den aktuelle nyheten

Bedriftsportalen - brukerveiledning

I forbindelse med at det nå sendes ut fakturaer fra både Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen, minner vi igjen om vår bedriftsportal.

Vil du lære mer om AFP?

Ta kontakt med oss dersom din bedrift eller organisasjon trenger foredragsholder eller ønsker kurs om AFP.

Information in english

The main features of the new AFP Scheme, which applies from 1 January 2011, are described here.

Inkasso mm

Dette er en kort beskrivelse av den aktuelle nyheten

Ingen balanseføring av AFP

Finansdepartementet har konkludert med at bedrifter ikke er pliktig å balanseføre den nye AFP ordningen. Avklaringen kom i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem 14.10.

AFP viktig for kvinner

Retten til AFP gjør av svært mange kvinner på 62 og 63 år får nok opptjening til å kunne starte uttak av folketrygd tidlig.