Aktuelt Søk afp

Forsinket trygdeoppgjør – regulering av slitertillegg

Som følge av forsinket trygdeoppgjør i 2020 gjennomfører Fellesordningen i disse dager regulering av slitertillegg under utbetaling. Slitertillegget reguleres tilsvarende alderspensjon under utbetaling.

Hva skjer med AFP ved permitteringer, nedbemanninger og konkurser?

Som følge av koronasituasjonen er det gjort midlertidige endringer i permitteringsregelverket. Dette påvirker ikke den enkeltes mulighet til å kvalifisere for og starte uttak av AFP. Nedbemanninger og konkurser vil derimot kunne påvirke muligheten til å ta ut AFP.

Premie for 2021

Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

Permitterte tas ut av fakturagrunnlaget for SO og OU

Partene har besluttet at 100% permitterte skal tas ut av fakturagrunnlaget for mars til juni 2020 for OU-fondet og andre kvartals faktura for Sliterordningen.

Årsrapport 2019

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP er nå tilgjengelig på vår nettside.

Trygdeoppgjøret 2020 er utsatt til høsten

Dette medfører at regulering av AFP under utbetaling, samt slitertillegg under utbetaling, ikke vil skje før til høsten.

Fakturering første kvartal 2020

Fellesordningen for AFP sender innen utgangen av april ut fakturaer for første kvartal for Fellesordningen for AFP, Sliterordningen og OU-fondene (Sluttvederlagsordningen). For OU vil betalingsfristen være i mai, mens for AFP og Sliterordningen vil betalingsfristen være i slutten av juni.

Begrenset åpningstid på telefon (9-11)

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, har vi dessverre begrenset åpningstid på telefonen.

Fakturaer fra Fellesordningen for AFP, Sliterordningen eller Sluttvederlagsordningen (OU-fond)

Med bakgrunn i situasjonen knyttet til Koronaviruset, oppfordrer vi bedrifter til å ta kontakt dersom dere opplever utfordringer med å betale regningene fra oss.

Siste frist for å søke slitertillegg tilbake i tid er 31. mars 2020

Hvis du ønsker å starte uttak av slitertillegg tilbake i tid, må du søke før 31. mars.

Nå kan du søke slitertillegg

Det er nå åpnet for å søke slitertillegg fra både Sliterordningen og SO Spekter.

Nyhetsbrev

Fellesordningen for AFP relanserer sitt nyhetsbrev

Premie for 2020

I 2020 vil vi sende ut premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

Faktura for Sliterordningen i 2019

De første fakturane fra Sliterordningen sendes ut i månedsskiftet november/desember

Premie for 2020

I 2020 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2019.

Faktura for Sliterordningen første og andre kvartal kommer til høsten

Sliterordningen er under etablering og i henhold til protokollen fra lønnsoppgjøret 2018, skal bedriftene som var tilsluttet Sluttvederlagsordningen være tilsluttet og ha premieplikt i Sliterordningen ut 2023.

Årsrapport 2018

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.

NY BANKKONTO

Fakturaer som faktureres fra og med 1. januar 2019 betales direkte til Fellesordningen for AFP. Bankinformasjon finnes på faktura.

Faktura fjerde kvartal 2018 kommer i januar 2019

I forbindelse med innføringen av ny premiemodell i 2018 ble den kvartalsvise faktureringen forskjøvet en måned i forhold til gammel modell. Dette betyr at premie for fjerde kvartal nå blir fakturert og utsendt i januar, med forfall i februar.

Fakturering i andre kvartal og tilpasset premiegrunnlag

I premieberegningen for AFP er det så langt ikke tatt hensyn til at «trekk i lønn for ferie» har blitt skilt ut som en egen beskrivelse i innrapporteringen via A-meldingen til Skatteetaten.

Spørsmål angående faktura for andre kvartal?

Den nye premiemodellen for Privat AFP medfører at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året. Dette blir for mange bedrifter synlig nå når faktura for annet kvartal 2018 er sendt ut.

Vedtektsendringer knyttet til uttakstidspunktet og de tre forutgående år

På bakgrunn av årets tariffoppgjør mellom LO og NHO har Fellesordningens styre vedtatt to endringer i AFP-vedtektene. Disse er nå virksomme for søkere født etter 1. mars 1955 som starter uttak av AFP fra og med 1. juli 2018.

Partene er enige om endringer i AFP-ordningen i årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS vil på tre områder ha betydning for Privat AFP.

Endret fakturatidspunkt i 2018

Faktura for første kvartal 2018 sendes ut i slutten av april.

De siste tre årene før fylte 62 år – ytelser uten motsvarende arbeidsplikt

Fellesordningen for AFP har publisert en utdypende veileder til vedtektenes vilkår knyttet til ytelser uten motsvarende arbeidsplikt de siste tre årene før fylte 62 år (vedtektenes §3-7).

Ny premiemodell fra og med 1. kvartal 2018

Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet. Premienivået er uendret fra 2017.

Premie for 2018

I 2018 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2017.

Ny funksjonalitet i bedriftsportalen

Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.

Fakturagrense, purregebyr og inkassovarsler

Fellesordningen for AFP har de siste månedene gjennomført enkelte rutineendringer knyttet til faktura, purring og inkasso.

Permittering og AFP

Fra 1. juli 2016 endret Regjeringen permitteringsreglene og utvidet perioden med dagpenger til 52 uker. Rettighetene til AFP påvirkes ikke av endringen, da vårt regelverk forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i permimitteringslønnsloven med tilhørende forskrift.

Vedtektsendring – grunnlag for premie

Vedtektene for AFP er endret for å ta hensyn til de nye lønnskategoriene i offentlig rapportering. Endringen er utformet slik at fakturagrunnlaget skal holdes så likt som praktisk mulig. Lønnskategoriene som inngår i fakturagrunnlaget er listet i et nytt vedlegg 7 til vedtektene.

Bedriftsportalen - brukerveiledning

I forbindelse med at det nå sendes ut fakturaer fra både Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen, minner vi igjen om vår bedriftsportal.

Vil du lære mer om AFP?

Ta kontakt med oss dersom din bedrift eller organisasjon trenger foredragsholder eller ønsker kurs om AFP.

Information in english

The main features of the new AFP Scheme, which applies from 1 January 2011, are described here.

Ingen balanseføring av AFP

Finansdepartementet har konkludert med at bedrifter ikke er pliktig å balanseføre den nye AFP ordningen. Avklaringen kom i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem 14.10.

AFP viktig for kvinner

Retten til AFP gjør av svært mange kvinner på 62 og 63 år får nok opptjening til å kunne starte uttak av folketrygd tidlig.