Spørsmål angående faktura for andre kvartal?

Den nye premiemodellen for Privat AFP medfører at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året. Dette blir for mange bedrifter synlig nå når faktura for annet kvartal 2018 er sendt ut.

Fellesordningen for AFP innførte ny premiemodell i 2018. Den viktigste endringen i modellen er at det benyttes oppdaterte lønnstall fra SKD. Dette betyr at det ikke lenger er behov for beregningsmetodene som ble benyttet for de ansatte hvor Fellesordningen ikke hadde lønnsdata. Ny modell gir derfor en enklere premieberegning for nyansatte, sesongarbeidere, vikarer og andre ansatte hvor det ikke har vært fullstendige lønnsdata for foregående inntektsår.

Premie for Privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetalinger mellom 1 og 7,1G (aldersgruppen 13-61). Dette er uendret i ny modell. Premiesatsen er uendret fra 2017 og forblir 2,5%.

Den nye modellen baserer seg på inntekt i inneværende kalenderår, og det faktureres etterskuddsvis per kvartal. Siden vi kun fakturerer lønn i intervallet mellom 1 og 7,1 G, innebærer dette at fakturaene vil ha ulik størrelse i løpet av året. Variasjonen mellom kvartalene kan til dels være store. Den totale premien for året vil som hovedregel være omtrent på samme nivå som tidligere, selv om ny modell kan slå ut forskjellig for ulike bedrifter. Figuren under viser fordelingen for en bedrift basert på gjennomsnittstall. Eksempelet illustrerer hvordan årspremien kan fordele seg per kvartal i ny modell.

Mulig premiefordeling basert på et gjennomsnitt 

Les mer om ny premiemodell.

Se også kommentar knyttet til "trekk i lønn for ferie".