AFP viktig for kvinner

Retten til AFP gjør av svært mange kvinner på 62 og 63 år får nok opptjening til å kunne starte uttak av folketrygd tidlig.
I folketrygden er det en regel som sier at du må ha en minste pensjonsopptjening for å kunne starte uttak av pensjon før 67 år. De som har rett til AFP får medregne verdien av AFP i denne opptjeningen og får derfor ofte god hjelp til å komme over folketrygdens opptjeningsgrense. Tall fra NAV viser med all tydelighet hvordan kvinner på grunn av sin rett til AFP får nok opptjening til å kunne ta ut folketrygd før 67 år. Av 62 og 63-åringene gjelder dette om lag 40 prosent av kvinnene. Deretter synker det raskt.

Kjønnsforskjellene er betydelige. For menn er det bare tre prosent som trenger AFP ved 62 års alder for å komme over folketrygdens garantipensjonsnivå. Dette viser at AFP i privat sektor er spesielt viktig for kvinner med lav pensjonsopptjening, siden AFP-retten også påvirker deres mulighet til å kunne ta ut folketrygd før 67 år.