Ingen balanseføring av AFP

Finansdepartementet har konkludert med at bedrifter ikke er pliktig å balanseføre den nye AFP ordningen. Avklaringen kom i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem 14.10.
"Dette er en viktig avklaring for bedriftene og for ordningen som sådan," sier Ingvild Dingstad, adm.dir. i Fellesordningen for AFP. "På grunn av AFP–ordningens egenart vil balanseføring vil kunne gi et uriktig bilde av den enkelte bedrifts forpliktelser. Dette vil kunne gi finansielle belastninger for bedriftene som ikke er i tråd med avtalen om ny AFP. Det er bra at det nå er satt sluttstrek i denne saken," avslutter Dingstad.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet har i samråd med Arbeidsdepartementet kartlagt problemstillinger ved regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP). Arbeidsgruppens rapport har vært på høring.

Finansdepartementet skriver i nasjonalbudsjettet at: ”Arbeidsgruppen har påpekt at krav om balanseføring av flerforetaks ytelsesordninger i arbeidsgiverforetakets regnskap forutsetter at det er tilstrekkelig informasjon om totalforpliktelsen i ordningen, og at det er mulig å allokere totalforpliktelsen konsekvent og pålitelig til enkeltforetak. Dersom ikke begge disse vilkårene er oppfylt, vil balanseføring kunne gi et feilaktig bilde av foretakenes reelle økonomiske forpliktelser og svingningene i forpliktelsene over tid. I lys av arbeidsgruppens rapport og høringsuttalelsene mener Finansdepartementet at det ikke er grunnlag for å konkludere med at det er plikt til å balanseføre ny AFP. Etter det departementet har kunnet bringe på det rene, skal det i dag være flerforetaks ytelsesordninger i Finland og USA der det ikke er krav til balanseføring. Departementet vil også framover søke oversikt over utviklingen av praksis i andre land for regnskapsføring av flerforetaks ytelsesordninger i arbeidsgiverforetakets regnskap.”


Les også mer om dette på NHOs nettsider.