Partene er enige om endringer i AFP-ordningen i årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS vil på tre områder ha betydning for Privat AFP.

Det er enighet mellom partene at det skal gjennomføres en utredning av ny ordning for AFP i privat sektor. Denne utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019.

Det er også enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg som gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres fra 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957.

I tillegg er det lagt frem vedtektsendringer som vil gi et bredere unntak for vilkåret om at søker skal være ansatt og reell arbeidstaker de tre siste årene før uttakstidspunktet for å kvalifisere for privat AFP.

Fellesordningen for AFP vil fortløpende oppdatere hjemmesiden, www.afp.no, om de praktiske sidene ved de avtalte endringene.