Premie for 2018

I 2018 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2017.

Årspremien for 2018 er av ordningens styre satt til 2,5 prosent av innberettet lønn. Det betales premie av den delen av utbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 G og 7,1 G og kun for ansatte i aldersgruppen 13 til 61 år. Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. 

Fellesordningen for AFP arbeider med å innføre en ny modell for premieberegning fra og med 2018. Ny modell vil benytte oppdaterte lønnsdata og samtidig fjerne behovet for beregningsmetodene som benyttes i dag. Den nye modellen og tilhørende vedtektsendringer antas å være ferdig behandlet av partene og departementet medio oktober.

Les mer om premieberegning og fakturering på våre bedriftssider.

For å motta oppdateringer på ny premiemodell, tegn deg for vårt nyhetsbrev nederst på denne siden.