Vedtektsendring – grunnlag for premie

Vedtektene for AFP er endret for å ta hensyn til de nye lønnskategoriene i offentlig rapportering. Endringen er utformet slik at fakturagrunnlaget skal holdes så likt som praktisk mulig. Lønnskategoriene som inngår i fakturagrunnlaget er listet i et nytt vedlegg 7 til vedtektene.
Fra og med 1. januar 2015 ble A-meldingen innført for arbeidsgivere i Norge. A-meldingen er en samkjøring av rapporteringen av lønns- og ansettelsesforhold til NAV, Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå som tidligere har vært atskilt. Denne omleggingen medførte blant annet innføring av nye kategorier med lønnsinntekter som avløste de gamle lønnskodene.

I den forbindelse måtte ordlyden i AFP-vedtektenes § 2-13, første og fjerde ledd endres, ettersom leddene henviser konkret til den gamle lønnskode 111-A, som ikke eksisterer lengre. Endringen i vedtektene er utformet slik at det kun skal være en teknisk oppdatering til de nye lønnsgruppene.

Omleggingen til nye kategorier har medført at de tidligere lønnskodene nå er inndelt i en eller flere hovedkategorier som igjen er inndelt i en eller flere underkategorier. Det er med andre ord nå langt større oppsplitting av lønnsinnrapporteringen og dermed langt flere kategorier totalt enn det var lønnskoder tidligere.

AFP faktureres med utgangspunkt i lønn for foregående år. I 2015 har ordningen beregnet AFP-premie med lønnskodene 111-A, 113-A, 961-A og 971- A som lønnsgrunnlag. Skatteetaten har laget et kodespeil som knytter de nye lønnskategoriene til de gamle lønnskodene. I nytt vedlegg 7 for AFP-vedtektene, har man listet opp de nye lønnskategoriene som samsvarer med de gamle lønnskodene som har blitt brukt i premieberegningen.

Endringen ble vedtatt av styret i Fellesordningen for AFP 28. januar 2016 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 3. mars 2016.