Vedtektsendringer knyttet til uttakstidspunktet og de tre forutgående år

På bakgrunn av årets tariffoppgjør mellom LO og NHO har Fellesordningens styre vedtatt to endringer i AFP-vedtektene. Disse er nå virksomme for søkere født etter 1. mars 1955 som starter uttak av AFP fra og med 1. juli 2018.

Endringene knytter seg til kravet om at man skal være ansatt i minst 20 %-stilling og reell arbeidstaker i tilsluttet foretak på uttakstidspunktet og de siste tre årene før dette.

AFP-vedtektene har en unntaksregel som sier at man kan ha et opphold fra både vilkåret om å være ansatt i minst 20 %-stilling og vilkåret om å være reell arbeidstaker i opptil 26 uker.

 For vilkåret om å være reell arbeidstaker utvides perioden til 52 uker, dersom årsaken til oppholdet er sykdom/skade og man mottar kvalifiserte ytelser fra NAV. Denne regelen gjør ikke unntak fra kravet om at søkeren må være ansatt i minst 20 %- stilling. For søkere født 1. mars 1955 eller senere utvides 26 ukers-perioden i stedet til 104 uker.  Les mer om de aktuelle bestemmelsene her:

http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-afp/ved-uttak/ansatt

http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-afp/ved-uttak/sykepenger

Den andre endringen er knyttet til unntaksregelen som sier man anses som reell arbeidstaker ut oppsigelsestiden selv om man ikke utfører arbeid, hvis bedriften går konkurs eller nedbemanner, og hvor arbeidsoppgavene hos arbeidsgiver i tillegg har opphørt. Denne regelen gjør ikke unntak fra kravet om at søkeren må være ansatt i minst 20 %- stilling. Vilkåret at «arbeidsoppgavene har opphørt» gjelder ikke for søkere født etter 1. mars 1955. Les mer om bestemmelsen her.