Fakturakontroll

Hvorfor er det viktig at jeg kontrollerer fakturaen?

På fakturaen er det mange opplysninger som det er viktig at du kontrollerer. Fakturaene er basert på informasjon som du som arbeidsgiver selv har meldt via A-meldingen. Det betyr at eventuelle korreksjoner i premiegrunnlaget også gjøres via A-meldingen. Fellesordningen for AFP henter informasjon Aa–registeret og Skatteetaten.

I denne artikkelen guider vi deg gjennom de ulike elementene i fakturaen.


1. Uttrekk fra Aa–registeret

På fakturaen er det angitt totalt antall ansatte. Videre er det angitt antall personer som eventuelt ikke omfattes av fakturaen. Dette gjelder arbeidstakere under 13 år, og arbeidstakere som er over 61 år. Fakturaen omfatter heller ikke arbeidstakere som i særlige tilfeller har fått innvilget fritak. Øvrige arbeidstakere inngår i arbeidsgivers premiegrunnlag. 

NB! Hvis virksomheten har flere enheter/avdelinger, vil det på baksiden av fakturaen fremkomme om det er enheter knyttet til det juridiske selskapet som ikke er omfattet av Fellesordningen for AFP.


2. Vedleggsbrev

I en egen brevsending, som sendes ut noen dager etter fakturaen, følger et vedlegg til fakturaen med en liste med navn på de arbeidstakerne som omfattes av fakturaen. Denne listen inneholder navn på alle ansatte innenfor aldersspennet som har vært ansatt en dag eller mer i beregningsperioden. I 1. kvartal er det altså alle de som har vært ansatt i løpet av 1. kvartal, i 2. kvartal vil det inneholde alle som har vært ansatt i løpet av første halvår osv. Her fremkommer også beregnet premie hittil i år per ansatt.

Vedleggsbrevet kan du også hente i bedriftsportalen.

3. Premiegrunnlag basert på inntekt i inneværende kalenderår

Premiegrunnlaget er lønn og annen godtgjørelse* innberettet av foretaket på den enkelte ansatte hittil i år. Det trekkes fra et beløp tilsvarende gjennomsnittlig grunnbeløp for samme år. Inntekt som overstiger 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp regnes ikke med. Høyeste premiegrunnlag utgjør derfor 6,1 gjennomsnittlig grunnbeløp. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 utgjør NOK 95 800.

*For oversikt over hvilke lønnskategorier som inngår i premiegrunnlaget, se vedtektenes vedlegg 7.

 

4. Premieberegning - premie per kvartal

Premien for den enkelte beregnes av utbetalt lønn mellom 1 og 7,1 G i inneværende år til og med det kvartalet fakturaen er for. Eventuelt tidligere fakturert premie i inneværende år trekkes fra når kvartalspremien beregnes:

  • 1. kvartal: Premie beregnes av lønn utbetalt i 1. kvartal.
  • 2. kvartal: Premie beregnes av lønn utbetalt i 1. og 2. kvartal fratrukket fakturert premie i 1. kvartal.
  • 3. kvartal: Premie beregnes av lønn utbetalt i 1., 2. og 3. kvartal fratrukket fakturert premie i 1. og 2. kvartal.
  • 4. kvartal: Premie beregnes av lønn utbetalt i 1., 2., 3. og 4. kvartal fratrukket fakturert premie i 1., 2. og 3. kvartal.

På forsiden av fakturaen fremkommer det beregnet årspremie for året per det aktuelle kvartalet, hva som tidligere er betalt og fakturerbar premie på dette kvartals kjøring. I vedlegget til fakturaen fremkommer beregnet premie hittil i år per ansatt.