Finansiering

Hvem betaler og hva koster det?

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av pensjonsutgiftene til AFP-ordningen, mens foretakene som er tilsluttet ordningen dekker kollektivt 2/3.

Premien som bedriftene betaler til ordningen fastsettes slik at den er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter til pensjon og dessuten gi grunnlag for opplegg av et pensjonsfond. Fondet skal gi tilstrekkelig sikkerhet for dekning av forventede fremtidige forpliktelser.

Premien utgjør i 2018 2,5 prosent av de ansattes inntekt mellom 1 og og 7,1 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp. Les mer på vår side om premieberegning.

Utvikling i premienivået

Tabellen under viser utviklingen i premienivået i ny AFP i perioden 2012-2018:

År

Premiesats

2012

1,75 %

2013

2,0 %

2014

2,2 %

 
2015


2,4 %

 2016

2,5 %


 2017

2,5 %

 2018 2,5%


Hvem bestemmer hva premien skal være?

Styret i Fellesordningen avgjør hvert år hva premie skal være påfølgende år. Endringene i premie for ny AFP har hatt sammenheng med utfasingen av den gamle AFP-ordningen. Styret har lagt vekt på at bedriftenes samlede betaling for ny og gammel AFP ikke skal bli for omfattende.