Premie Premie

Ny premiemodell fra 2018

Fellesordningen for AFP innfører fra 01.01.2018 ny premiemodell.

Premie for Privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetaling mellom 1 og 7,1G (G er grunnbeløpet i folketrygden - for tiden 98.866). Bedriften betaler premie for arbeidstakere fra og med kalenderåret de fyller 13 år, til og med kalenderåret de fyller 61 år. Dette er uendret i ny modell, og premiesatsen er uendret fra 2017 og forblir 2,5%.

Nytt i ny modell er:

  1. Det brukes oppdaterte tall fra Skattedirektoratet
  2. Det faktureres basert på inntekt i inneværende kalenderår, dette medfører at kvartalsfakturaene vil ha ulik størrelse
  3. Beregningsmetoder for årslønn fjernes, det faktureres kun basert på faktisk innberettet lønn
  4. Endring i faktureringstidspunktet

 

1.  Det brukes oppdaterte tall fra Skattedirektoratet

Tidligere har Fellesordningen for AFP benyttet årsinntekt fra foregående inntektsår i beregningen av premien. Dette har medført at det har tatt opptil to år før man har hatt fullstendige lønnsdata for nyansatte arbeidstakere. Ved å bruke oppdaterte tall, vil Fellesordningen til enhver tid ha korrekte lønnsdata til beregning av premien.

 

2.  Det faktureres basert på inntekt i inneværende kalenderår

Den nye modellen innebærer at fakturaene vil ha ulik størrelse i løpet av året. Variasjonen mellom kvartalene kan til dels være stor. Den totale premien for året vil som hovedregel være omtrent på samme nivå som tidligere, selv om ny modell kan slå ut forskjellig for ulike bedrifter.

Mulig premiefordeling basert på et gjennomsnitt
Fordeling for en bedrift basert på gjennomsnittstall. Eksempelet illustrerer hvordan årspremien kan fordele seg per kvartal i ny modell.

I første kvartal vil vi kun fakturere basert på det som er innberettet av lønn hittil i år. Siden premiemodellen opererer med et bunnfradrag på 1G som unntas fra premiegrunnlaget, vil dette prege premien for første kvartal. De aller fleste bedrifter vil derfor få en førstekvartals faktura som er lavere enn fjorårets fakturaer.

I andre kvartal beregner vi igjen premie basert på innberettet lønn hittil i år, med det samme bunnfradraget – og trekker deretter fra allerede innbetalt premie for året (første kvartal). Dette innebærer at dette kvartalet for mange bedrifter vil gi en vesentlig høyere faktura enn første kvartal.

Tilsvarende gjøres for tredje og fjerde kvartal. Mange ansatte vil utover i året ha nådd en lønnsutbetaling på 7,1G, og for disse betales det ikke mer premie i kalenderåret. Kvartalsfakturaene vil dermed kunne bli lavere i de to siste kvartalene.

Premiekalkulatoren nederst på siden gir en illustrasjon, basert på årslønn, på hvordan premien vil fordele seg for en ansatt som er ansatt hele året.

3.  Beregningsmetoder for årslønn fjernes, det faktureres kun basert på faktisk innberettet lønn

Oppdaterte tall fra skattedirektoratet og bruk av inneværende kalenderår, gjør at Fellesordningen for AFP kan fjerne beregningsmetodene som tidligere ble benyttet i de tilfellene hvor Fellesordningen manglet eller hadde ufullstendige lønnsdata. Dette gjaldt blant annet nyansatte, vikarer og sesongarbeidere. For disse gruppene betales det nå premie basert på faktisk innberettet lønn i inneværende kalenderår. Dette innebærer også at det betales premie for den ansattes lønn helt frem til en eventuell sluttdato.

Fjerningen av beregningsmetodene betyr i praksis at det ikke vil bli beregnet premie for ansatte som har tjent under 1G i kalenderåret.

Aa-registeret benyttes som grunnlag for start- og sluttdato i ansettelsesforhold. Dette er uendret fra tidligere praksis.

 

4.  Endring i faktureringstidspunkt

Den nye premiemodellen legger opp til at det faktureres etterskuddsvis på faktisk innberettet lønn. Dette betyr at fakturatidspunktet forskyves en måned senere enn dagens praksis for Fellesordningen for AFP. Nye forfallstidspunkt for faktura fra Fellesordningen blir:

  • 31. mai  (1. kvartal)
  • 31. august   (2. kvartal)
  • 30. november  (3. kvartal)
  • 28. februar  (4. kvartal)

Faktura sendes ut ca. en måned før forfallstidspunktet. Dette innebærer at faktura for 4. kvartal vil bli sendt ut i siste del av januar etterfølgende år.

 

Noen spesielle forhold

Bunnfradraget på 1G gis kun en gang per juridisk enhet. Hvis selskapet har ansatte som arbeider i flere underenheter, eller ansatte flyttes internt mellom underenheter, vil premien for den ansatte bli sett under ett for foretaket, selv i de tilfeller hvor det faktureres til den enkelte underenhet som er omfattet.

Tidligere premiemodell benyttes for fakturering av tidsrom til og med 4. kvartal 2017. Dette gjelder selv om faktura blir utstedt/korrigert etter dette tidspunkt.

                                                                  

Premiekalkulator

Årslønn ansatt:
520000
, -
Grunnbeløp:
98866
Beregningsgrunnlag:
421134
Premiesats:
2,5%
Du må betale: Årspremie:
10529,-
1. kvartal
779
2. kvartal
3250
3. kvartal
3250
4. kvartal
3250
Slik fungerer kalkulatoren:

Skyv markøren mot høyre for å endre årslønnen.

Bedriftene betaler kun premie for ansattes lønn mellom 1 og 7,1 G.

I artikkelen under kan du lese mer om hvordan premien for AFP beregnes.