Tilslutning Tilsluttning

Hvilke foretak er tilsluttet ordningen?

Alle bedrifter i privat sektor som er bundet av tariffavtale med AFP–bilag, skal være tilsluttet Fellesordningen for AFP.  Bedrifter som ikke er tariffbundet, kan ikke slutte seg til ordningen.

En bedrift kan være bundet av tariffavtale med AFP-bilag enten ved avtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon, eller gjennom en direkteavtale mellom bedriften og en landsdekkende arbeidstakerorganisasjon.

Opprettelse av en tariffavtale med AFP–bilag forutsetter derfor at det er ansatte i bedriften som er organisert i en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon. Er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon part i tariffavtalen, skal arbeidsgiverorganisasjonen blant annet sende kopi av de dokumenter som viser bedriftens inngåelse av tariffavtalen til Fellesordningen for AFP. Ved direkteavtale påligger det arbeidstakerorganisasjonen å sende slik dokumentasjon til Fellesordningen.

Bedriften blir tilsluttet Fellesordningen fra det tidspunktet tariffavtale som omfatter AFP–dekning trer i kraft.


Hvilke ansatte er omfattet av ordningen?

Når en bedrift er tilsluttet Fellesordningen, omfattes i utgangspunktet alle ansatte, både organiserte og uorganiserte. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger.

Gjelder tariffavtalen bare for én eller flere avgrensede enheter av et foretak (herunder geografisk adskilt) er det bare de ansatte i de tilsluttede enhetene som er omfattet.

Er du usikker på om du er ansatt i en bedrift som er tilsluttet ordningen, bør du kontakte ledelsen eller personalavdelingen (HR–avdelingen) i bedriften og forhøre deg om bedriften er tariffbundet og tilsluttet Fellesordningen for AFP og om du er omfattet.

Unntak knyttet til minstebemanning

For å være tilsluttet Fellesordningen for AFP må ha foretaket ha et visst antall ansatte. Du kan lese mer om det her.

Meldeplikt for bedriftene

Bedriften skal melde fra skriftlig til tariffavtalens parter når nye virksomheter kommer til, det vil si dersom den overtar virksomhet, innfusjonerer virksomhet eller oppretter en eller flere nye avdelinger som registreres i Enhetsregisteret. Les mer om bedriftenes plikter her.

 

 

Viktig å huske på

Uten tariffavtale, ingen AFP

Når en bedrift er tilsluttet Fellesordningen omfattes i utgangspunktet alle ansatte

Tilslutningen gjelder kun de delene av foretaket som tariffavtalen er gjort gjeldende for

Bedriftene må melde fra til Fellesordningen dersom det skjer endringer i tarifforholdene i bedriften