Utestasjonering

Hva med utestasjonerte ansatte?

Bedrifter som er tilsluttet AFP-ordningen og har utestasjonerte ansatte, kan sende en søknad om at disse skal omfattes av AFP-ordningen i den tiden de er utestasjonert.

Søknadsprosessen

Foretaket må sende en inneståelseserklæring hvor det bekreftes at de utestasjonerte ansatte opprettholder sin tilknytning til det norske foretaket mens de er i utlandet ved at:

 • De utestasjonerte ansatte opprettholder sitt ansettelsesforhold i det norske foretaket i den tiden de er i utlandet.
 • Det norske foretaket garanterer for lønnsutbetalingene til de utestasjonerte i den tiden de er i utlandet.
 • De utestasjonerte arbeidstakerne har rett til å gjenoppta sin stilling i Norge når de kommer tilbake.

Inneståelseserklæringen gjelder for utestasjonerte arbeidstakere som oppfyller kravene ovenfor og somarbeider i utenlandske:

 • Datterselskap og morselskap
 • Selskap med felles morselskap
 • Fast driftssted
 • Filial
 • Selskap hvor det norske selskapet ikke har noen eierandel
 • Prosjekter

Inneståelseserklæringen gjelder alle nåværende og fremtidige utestasjonerte. Excelfil med oversikt over utestasjonerte på søknadstidspunktet skal vedlegges søknaden. Les veiledningen til inneståelseserklæringen for mer detaljert informasjon om kravene og notat med mer detaljert informasjon om utestasjoneringsregelverket.

Søknader vil bli behandlet i førstkommende styremøte.

Etter innvilgelse

Hvis søknaden blir innvilget, vil de utestasjonerte bli omfattet av AFP-ordningen fra den datoen søknaden er mottatt hos Fellesordningen. Selv om bedriften har fått innvilget sin søknad om å få omfattet utestasjonerte arbeidstakere, må den enkelte arbeidstaker på det tidspunktet det søkes om uttak av AFP, oppfylle de øvrige vilkårene for AFP for at søknaden kan innvilges.

Bedriften må hvert kvartal innen faste datoer; 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november sende oss en oversikt, som illustrert under, med navn og fødselsnummer for alle arbeidstakere som selskapet har utestasjonert på det tidspunktet.

Navn 

Fødsels-Nummer

Utreise 

Unni Utland

010150 00000

05.04.2010

Oversikten skal føres på excelark. Ved første innsendelse må filen lagres på minnepinne og sendes rekommandert per post, av personvernhensyn, til Fellesordningen. Påfølgende kvartal sendes filen på samme måte, eller den lastes opp i bedriftsportalen.

Det er viktig å være klar over at:

 • Forrige kvartals oversikt legges til grunn dersom innrapportering ikke mottas eller sendes innen ovennevnte frister
 • Om det er gitt samtykke til at alle utestasjonerte skal omfattes av Fellesordningen gjelder dette så lenge det norske foretaket er bundet av tariffavtale.

Konsekvens ved manglende innrapportering

Arbeidstakere vil stå i fare for og ikke få godskrevet tjenestetid og ansiennitet for perioder de er utelatt fra de løpende oppdaterte oversikter.

Fakturering av premie            

 • Utestasjonerte vil fremgå i det samlede grunnlaget selskapet mottar kvartalsvis fra Fellesordningen. Oversikt over de utestasjonerte er oppført på samme oversikt som ordinære ansatte
 • Utestasjonerte ansatte faktureres premie som om de har en årslønn på 7,1G

Bedriftene blir ikke fakturert dobbelt for arbeidstakere som er innmeldt i Aa–registeret i tiden de er utestasjonert.

Rett til å gjenoppta stilling i foretaket

Vi minner om at det må foreligge skriftlig avtale mellom arbeidstaker og det tilsluttede foretaket om at arbeidstakeren har rett til å gjenoppta stillingen i foretaket i Norge etter at utestasjoneringsoppholdet er over.

Tilleggsinformasjon

Reglene om utestasjonert er nedfelt i §§ 2–6, 2–13, 3–2 og 3–4 i våre vedtekter. Merk at endringene bare gjelder for søknader med uttakstidspunkt for AFP f.o.m. 1.1.2012.

PWC har kommet med en uttalelse om medlemskap i folketrygden. Uttalelsen kan lastes ned her.

På NAV Internasjonal sine nettsider kan du også finne relevant informasjon om arbeidstakere i utlandet, og om utsendte arbeidstakere til utlandet.