Hva er Privat AFP?

En tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før fylte 62 år, vil derfor ikke kunne få AFP.

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle alle gjeldende vilkår for å få rett til ytelsen på tidspunktet du søker om uttak fra. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Legg merke til at vilkårene i hovedsak knytter seg til din 62-årsdag, og til de siste tre årene før uttaksdato. Du kan lese om vilkårene her.

Er du usikker på om din bedrift har tariffavtale med AFP-bilag kan du ta kontakt med din arbeidsgiver eller din lokale tillitsvalgte.


AFP og alderspensjon fra folketrygden

For å ta ut AFP før fylte 70 år, må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden (helt eller delvis). I motsetning til alderspensjon som kan tas ut gradert, er AFP i privat sektor en ytelse som ikke kan graderes. Du kan ha ubegrenset inntekt ved siden av utbetaling av AFP, enten hos gammel eller ny arbeidsgiver. Figurene under illustrerer forskjellene mellom gammelt og nytt pensjonssystem, som du kan lese mer om lenger nede på siden.

Figur 1: Gammelt pensjonssystem

Figur 1: Gammelt pensjonssystem
Figur 2: Nytt pensjonssystem

Figur 2: Nytt pensjonssystem 

Søknadsprosessen

For å få vurdert om du oppfyller vilkårene for å få innvilget AFP må du sende inn en søknad. Uttaksdato må være den 1. i måneden, tidligst måneden etter du fyller 62 år. Det er også mulig å søke på et senere tidspunkt. Du kan tidligst sende inn søknaden fire måneder før ønsket uttaksdato, og du kan ikke søke om uttak tilbake i tid. Etter at vi i Fellesordningen har behandlet søknaden blir den sendt videre til NAV Pensjon, som tar den endelige avgjørelsen.

Les mer om hvordan du søker om AFP.


Hvor mye kan jeg få i AFP?

Størrelsen på din AFP avhenger av den pensjonsgivende inntekten du har hatt mellom fylte 13 og 61 år. I likhet med alderspensjon fra folketrygden blir din månedlige AFP-utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP, fordi den forventede utbetalingen fordeles på færre år. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år.

Det er NAV Pensjon som beregner og utbetaler AFP-ytelsen. Du kan logge inn på NAVs pensjonskalkulator for å beregne hva du eventuelt kan få i AFP. Du kan også kontakte NAV Kontaktsenter Pensjon på telefonnummer 55 55 33 34 for å få hjelp til å beregne din AFP.


Historikk

Ny AFP-ordning fra 2011 – pensjonsreformen

På begynnelsen av 2000-tallet ble det påbegynt et arbeid for å reformere pensjonssystemet. I 2005 og 2007 ble det i Stortinget vedtatt to pensjonsforlik. Målet var å få arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Det ble derfor nødvendig å tilpasse AFP-ordningen til den nye fleksible alderspensjonen i folketrygden. Denne tilpasningen var den store saken i forbindelse med tariffoppgjøret i 2008, og partene i arbeidslivet har vært sentrale i utformingen av den nye AFP-ordningen. I februar 2010 vedtok Stortinget en ny AFP-tilskottslov.
 

Gammel AFP

Da den gamle AFP-ordningen er en tidsavgrenset ytelse man får mellom fylte 62 og 67 år, vil det bli stadig færre pensjonister i den gamle ordningen, og ved utgangen av 2015 avvikles den. Alle som har tatt ut AFP i gammel ordning vil gå over til alderspensjon etter fylte 67 år.

Fakta om privat Afp

Tariffbasert og kollektiv ordning

Fleksibel fra 62 år og varer livet ut

Tas ut sammen med folketrygden

Kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting

Afp historisk utvikling