Øvrige inntekter

I AFP-regelverket stilles det krav til at du ikke har hatt øvrige inntekter som overstiger din pensjonsgivende inntekt fra tilsluttet bedrift i mer enn to av inntektsårene i ansiennitetsperioden. Under ser du en oversikt over hvilke ytelser som anses som en del av din pensjonsgivende inntekt fra tilsluttet bedrift, hva som anses som øvrige inntekter, og hvilke ytelser som det ses bort fra i vurderingen. I høyremenyen kan du også laste ned dokumentet "regler om øvrige inntekter" som forklarer reglene ytterligere.

1) Inntekt fra bedrifter som ikke er tilsluttet Fellesordningen for AFP

Inntekt fra bedrifter som ikke er omfattet av tariffavtale med AFP-bilag, sees i sin helhet på som «øvrige inntekter».

2) Trygdeytelser, pensjoner og lignende i ansiennitetsperioden

Som pensjonsgivende inntekt fra tilsluttet bedrift anses også:

 • Sykepenger mottatt på grunn av bortfall av arbeidsinntekt i en bedrift tilsluttet Fellesordningen
 • Dagpenger ved permittering mottatt på grunn av bortfall av arbeidsinntekt i en bedrift tilsluttet Fellesordningen

Hva anses som øvrige inntekter?

 • Sykepenger mottatt på grunn av bortfall av arbeidsinntekt i en ikke tilsluttet bedrift
 • Dagpenger ved permittering mottatt på grunn av bortfall av arbeidsinntekt i en ikke tilsluttet bedrift
 • Alderspensjon eller tidligpensjon mottatt fra tilsluttet eller ikke tilsluttet bedrift eller fra forsikringsselskap, pensjonskasse eller annen pensjonsleverandør
 • Kollektiv livrente
 • Individuell livrente når premiene helt eller delvis er betalt av nåværende eller tidligere arbeidsgiver

Men, ved vurderingen av om pensjonsgivende inntekt fra tilsluttet bedrift har vært høyere enn "øvrige inntekter", ses det bort fra:

 • Dagpenger ved arbeidsløshet fra NAV
 • Arbeidsavklaringspenger fra NAV
 • Rehabiliteringspenger fra NAV
 • Attføringspenger fra NAV
 • Tidsbegrenset uførepensjon fra NAV
 • Uførepensjon fra NAV, forsikringsselskap, pensjonskasse eller annen lignende pensjonsleverandør
 • Gjenlevendepensjon fra NAV, forsikringsselskap, pensjonskasse, annen lignende pensjonsleverandør eller arbeidsgiver
 • Individuell livrente når premiene i sin helhet er betalt av arbeidstakeren

Dersom du har hatt næringsinntekter, gjelder følgende regler:

3) Næringsinntekter, utbytte, overskudd og lignende i ansiennitetsperioden

Som "øvrige inntekter" anses blant annet

 • Næringsinntekt fra enkeltmannsforetak eller fra foretak som arbeidstakeren har betydelig eierinteresse i
 • Utbytte fra foretak som arbeidstakeren har en betydelig eierinteresse i
 • Andel av overskudd i foretak som arbeidstakeren direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse i
 • Leieinntekt fra fast eiendom eller løsøregjenstand, såfremt inntekten anses som næringsinntekt og arbeidstakeren har en betydelig eierandel i den faste eiendommen eller gjenstanden

Ved vurderingen av om pensjonsgivende inntekt fra tilsluttet bedrift har vært høyere enn "øvrige inntekter", ses det blant annet bort fra 

 • Næringsinntekt, utbytte og andel av overskudd som nevnt ovenfor i foretak som er tilsluttet Fellesordningen, når arbeidstakeren har hatt en pensjonsgivende inntekt fra det samme foretaket og den pensjonsgivende inntekt fra dette foretaket for det aktuelle året oversteg 7,1 ganger grunnbeløpet
 • Næringsinntekt og utbytte fra foretak som arbeidstakeren ikke har betydelig innflytelse i
 • Andel av overskudd i foretak som arbeidstakeren ikke har direkte eller indirekte bestemmende innflytelse i.
 • Renteinntekter
 • Leieinntekt fra fast eiendom eller løsøregjenstand som ikke anses som næringsinntekt
 • Leieinntekt fra fast eiendom eller løsøregjenstand når arbeidstakeren ikke har en betydelig eierandel i den faste eiendommen eller gjenstanden