AFP og folketrygden

AFP er et påslag til alderspensjon

Ønsker du å ta ut AFP må du samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygden. AFP blir derfor ofte omtalt som et påslag til folketrygden. Alderspensjon fra folketrygden og AFP ytes tidligst fra og med den 1. i måneden etter fylte 62 år. En forutsetning for å ta ut alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år er at pensjonen ved 67 år overstiger et visst minstenivå (garantipensjonsnivået). Det betyr at om du ikke har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil du heller ikke kunne ta ut AFP før 67 år.

Når NAV beregner om du oppfyller dette minstenivået, legges verdien av AFP til, dersom du har rett til AFP. Det gjør at AFP-ytelsen hjelper personer med lav opptjening til å kunne ta ut pensjon tidligere enn om de ikke hadde hatt rett til AFP.

Dersom du lurer på om du oppfyller garantipensjonsnivået, og vil vite hvor mye du får i pensjon, kan du logge inn på NAVs pensjonskalkulator Din pensjon, eller ringe NAVs kontaktsenter for pensjon på telefon 55 55 33 34.

Det er Fellesordningen som behandler søknader om AFP. Ytelsens størrelse beregnes derimot av NAV, ut fra samme grunnlag som ny folketrygd (for AFP tar stopper opptjeningen ved 62 år). Det vil si at en arbeidstaker som kun har vært ansatt i en bedrift med tariffavtale i for eksempel ti år, får AFP beregnet på bakgrunn av alle yrkesaktive år frem til 62 år, ikke bare de ti årene vedkommende har jobbet i en AFP-bedrift.

Det er også NAV som utbetaler AFP.

Pensjonsreform

I 2005 og 2007 ble det i Stortinget vedtatt to pensjonsforlik med det mål å få arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Det ble derfor nødvendig å tilpasse AFP-ordningen til den nye fleksible alderspensjonen i folketrygden. Fra å være totalt frikoblet fra alderspensjon fra folketrygden er den nye ordningen knyttet nært sammen med folketrygden. Derfor er det viktig å forstå sammenhengen mellom alderspensjon fra folketrygden og AFP i privat sektor. 


Den øverste figuren viser hvordan det var før reformen, mens den nederste figuren viser pensjonssystemet i privat sektor slik det er i dag.