Konkurs og nedbemanning

Hva skjer dersom en bedrift går konkurs eller nedbemanner? En av hovedreglene for å få AFP er at du er ansatt i minst 20 %-stilling og reell arbeidstaker i tilsluttet foretak på uttakstidspunktet. Dersom du blir sagt opp, men ikke utfører arbeid i oppsigelsestiden, oppfyller du i utgangspunktet ikke vilkåret om å være reell arbeidstaker.

Det er i AFP-vedtekten § 3-2 (5) gjort et viktig unntak fra dette.  Dette gjelder situasjoner hvor du har mottatt oppsigelse som følge av blant annet konkurs eller nedbemanning, og som har fylt 62 år, eller fyller 62 år i løpet av den ordinære oppsigelsestiden. Du må da søke om AFP innenfor det som er ordinær oppsigelsestid og oppfylle de øvrige vilkårene for AFP innenfor oppsigelsestiden. Uttak av AFP må være i løpet av oppsigelsestiden eller senest den første i måneden etter oppsigelsestidens utløp. Med ordinær oppsigelsestid menes den oppsigelsestid som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsmiljøloven. Unntaket gjelder kun tilfeller hvor det forhold at du ikke utfører arbeid i oppsigelsestiden skyldes at dine arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver har opphørt*.

* For søkere født 1. mars 1955 eller senere, som søker uttak fra og med 1. juli 2018, er det ikke noe krav om at arbeidsoppgavene er opphørt. Oppsigelsen må fortsatt skyldes virksomheten eller arbeidsgiverens forhold. 

Mottak av sluttpakke eller andre ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver kan medføre at du ikke vil kunne få innvilget søknad om AFP.  

 

Rett til sluttvederlag?

Nesten alle foretak som er tilsluttet Fellesordningen for AFP er også tilsluttet Sluttvederlagsordningen. Ved blant annet sykdom, nedbemanning og konkurs vil du kunne ha rett til sluttvederlag, som er en engangsytelse, fra Sluttvederlagsordningen. Les mer om sluttvederlag og finn søknadsskjema på sluttvederlag.no.

MERK! Om du har rett til AFP, vil du ikke ha rett til sluttvederlag.