Sykepenger

AFP og sykepenger 

Regelen er at du i de siste tre årene før første uttak av AFP ikke kan ha mer enn 52* uker med over 80 % ytelse. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent i tilsluttet foretak, telles ikke ukene med gradert sykmelding. Du må i perioden du er fraværende beholde ansettelsesforholdet i en tilsluttet bedrift.

De 52* ukene sees i sammenheng med andre opphold du eventuelt har hatt i ansettelses– eller arbeidsforholdet de siste tre år før uttak. Slike opphold kan ha maks 26 ukers varighet. Eksempler på dette er opphold mellom to arbeidsforhold. 

Merk at det dermed kun er sykepenger, arbeidsavklaringspenger og lignende ytelser fra NAV som kan vare i 52* uker, gitt at du ikke har hatt andre opphold i treårsperioden.

*For søkere født 1. mars 1955 eller senere, som søker uttak fra og med 1. juli 2018, kan oppholdet være 104 uker.

EKSEMPEL

Jeg har hatt 60 uker med 100 % ytelser fra NAV siste tre år
. Hva skjer da?

Hvis du ikke oppfyller kravet om maks 52 uker med 100 prosent ytelser fra NAV siste tre år før uttak, vil du få avslag på din søknad om AFP. Hvis du fortsetter i jobbe i tilsluttet bedrift i minst 20 prosent stilling, kan du ha rett på AFP på et senere tidspunkt.