Klagenemden Innmelding web

Klagenemnden for AFP-saker

Klagenemnden for AFP–saker er oppnevnt av styret i Fellesordningen for AFP. Klagenemnden behandler klager over beslutninger som administrasjonen har truffet under behandling av søknader om AFP.

Klagenemnden består av ett medlem valgt av NHO og ett medlem valgt av LO, samt av to personlige varamedlemmer.

Klagenemndens sammensetning

Alexander Cascio (advokat LO)
Joakim Augeli Karlsen (advokat NHO)

Varamedlemmer
Nina Kroken (advokat LO) er varamedlem for Cascio
Margrethe Meder (advokat NHO) er varamedlem for Karlsen

AKTUELT REGELVERK

Klagenemndens sammensetning følger av vedtektenes § 7-2 5. ledd