Regelverk Les om vilkårene

Vedtekter

Vedtekter for Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) ble fastsatt 30. april 2010 og trådte i kraft 1. mai 2010. Vedtektene er endret av styret i Fellesordningen 10. september 2010, 2. november 2010, 14. desember 2010, 21. desember 2010, 24. februar 2011, 23. mai 2011, 14. juni 2011, 22. desember 2011, 11. januar 2013, 11. april 2014, 12. februar 2015, 28. januar 2016, 21. juni 2016, 8. september 2016, 6. april 2017, 15. juni 2017, 3. oktober 2017, 6. april 2018, 19. juni 2018, 30. oktober 2018, 22. august 2019, 23. april 2020 og 15. desember 2020.

Du kan laste ned vedtektene og vedtektenes vedlegg ved å klikke på ikonene i høyremenyen.

Lovverk
 
AFP–tilskottsloven – vedtak til lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor.
 
Sentrale forarbeider til AFP–tilskottsloven og ny alderspensjon i folketrygden
 
Ot.prop 111 (2008–2009)
: Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP–tilskottsloven)
 
Prop. 17 L (2009–2010): Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP–tilskottsloven)
 
Ot.prp. 37 (2008–2009): Lovforslag om ny alderspensjon omtaler ny alderspensjon i folketrygden
Egne regler for næringsinntekt

I dette dokumentet og på denne siden kan du lese mer om reglene for næringsinntekt og andre øvrige inntekter.


Rettskildene i AFP-ordningen

AFP-tilskottsloven

Ordningens vedtekter

Forskrift til lov om ordninger for avtale-festet pensjon