Regelverk Les om vilkårene

Vedtekter

Vedtekter for Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) ble fastsatt 30. april 2010 og trådte i kraft 1. mai 2010. Vedtektene er senere endret; 10. september 2010, 2. november 2010, 14. desember 2010, 21. desember 2010, 24. februar 2011, 23. mai 2011, 14. juni 2011, 22. desember 2011, 11. januar 2013, 11. april 2014, 12. februar 2015, 28. januar 2016, 21. juni 2016, 8. september 2016 og 15. mai 2017.

Du kan laste ned vedtektene og vedtektenes vedlegg ved å klikke på ikonene i høyremenyen.

Lovverk
 
AFP–tilskottsloven – vedtak til lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor.
 
Sentrale forarbeider til AFP–tilskottsloven og ny alderspensjon i folketrygden
 
Ot.prop 111 (2008–2009)
: Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP–tilskottsloven)
 
Prop. 17 L (2009–2010): Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP–tilskottsloven)
 
Ot.prp. 37 (2008–2009): Lovforslag om ny alderspensjon omtaler ny alderspensjon i folketrygden
Egne regler for næringsinntekt

I dette dokumentet og på denne siden kan du lese mer om reglene for næringsinntekt og andre øvrige inntekter.

Søk i klagesaker


Klagenemnden for AFP–saker er oppnevnt av styret i Fellesordningen for AFP. Klagenemnden behandler klager over beslutninger som administrasjonen har truffet ved behandling av søknader om AFP. Du kan lese mer om klagenemnden her.

Ved bruk av basen er det viktig å være klar over følgende:

  • Det er kun et utvalg av klagesaker med uttaksdato fra og med 2011 som ligger ute
  • Saksdokumenter knyttet til sakene offentliggjøres ikke
  • Dette er en praksisbase. Avgjørelsen i en sak gir ikke nødvendigvis utrykk for etablert praksis
  • Navn på personer og bedrifter er  anonymisert
  • Saker av prinsipiell eller fortolkningsmessig karakter, jf. vedtektenes § 7–2 fjerde ledd, behandles av styret. Det samme gjelder klagesaker hvor klagenemndens medlemmer ikke er enige om avgjørelsen. Dersom klagenemnden har oversendt slike saker til styret for behandling, vil det fremkomme i saksoverskriften

Rettskildene i AFP-ordningen

AFP-tilskottsloven

Ordningens vedtekter

Forskrift til lov om ordninger for avtale-festet pensjon