Sliterordningen Bemanning

NB! Faktura for Sliterordningen første kvartal 2019 kommer i juli.


Sliterordningen – slitertillegg

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skal etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen omfatter de overenskomstområder som i dag er omfattet av Sluttvederlagsordningen.

En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Sliterordningen er under etablering. Informasjonen på denne siden er basert på eksisterende avtaler mellom LO/YS og NHO, men kan bli gjenstand for enkelte endringer før den settes i drift.

 

Hvem kan søke?

Følgende bestemmelse står i Riksmeklerens møtebok (vedlegg 4):

Det første årskullet som kan søke er de født i 1957. De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen frem til 1963-årgangen som får full ytelse.

Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 G (grunnbeløp i folketrygden) på starttidspunktet.

 • Ved avgang ved 62 år får man full ytelse
 • Ved avgang ved 63 år får man 2/3 av full ytelse
 • Ved avgang ved 64 år får man 1/3 av full ytelse
 • Ved senere avgang får man ingen ytelse
 • Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra folketrygden, som for tiden er veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng.
 • Ytelsen opphører ved død eller fylte 80 år.

Hvilke vilkår gjelder?

Vilkårene for ytelsen er under utarbeidelse, men føringene fra lønnsforhandlingene er;


Betingelser for å få ytelsen

 •  For å få ytelsen stilles det krav om innvilget AFP i sluttvederlagsordningens virkeområde ett de til enhver tid gjeldende regler. Dersom AFP- ordningen legges om, er det kvalifiseringskravene i dagens AFP-ordning som gjøres gjeldende.
 • Gjennomsnitt av samlet inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen kan ikke overstige 7,1 G.
 • Krav for å få ytelsen skal være minimum 20 år med inntekt i folketrygden over 1 G
 • Det forutsettes avgang fra arbeid for å kvalifisere for ytelsen. Det tillates en årlig inntekt på inntil 15.000 kroner før ytelsen bortfaller.
 • Ytelsen kan ikke kombineres med mottak av andre ytelser, som blant annet uføretrygd, uførepensjon fra tjenestepensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, sluttpakker, pensjon for særaldersgrenser eller fra den offentlige AFP ordningen som utbetales mellom 62 og 66 år

 

Hvordan søker man?

Oppstarten av Sliterordningen er forsinket. Det er p.t. ikke mulig å søke om slitertillegget.

Partene har besluttet at ordningen vil få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019, for de som kvalifiserer til støtte.

Informasjon om hvordan man kan søke vil bli publisert på www.afp.no/sliterordningen