Sliterordningen Bemanning

Sliterordningen – slitertillegg

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skal etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Sliterordningen ble etablert 7. mai 2019, men ordningen er fortsatt i etableringsfasen.


Foretakets tilslutning

Foretaket er tilsluttet Sliterordningen gjennom tariffavtalen. I all hovedsak er tilslutningen videreført for de foretak som var omfattet av Sluttvederlagsavtalen.

Det er et vilkår for å få slitertillegget at søker har fått innvilget AFP i privat sektor. Det er derfor et vilkår for å være tilsluttet Sliterordningen at bedriften også er tilsluttet Fellesordningen for AFP.

 

Premieplikt

NB! Faktura for Sliterordningen første og andre kvartal er forsinket

Premiesatsene for Sliterordningen tilsvarer premiesatsen som var i Sluttvederlagsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift på premien. Premieplikten opphører 31.12.2023.

Arbeidstid per uke

Premiesatser per mnd
(13 – 67 år)

0 - 19 timer

Kr 12

20 - 29 timer

Kr 16

Mer enn 30 timer

Kr 20

Se regler om tilslutning og premie i Sliterordningen for fullstendig oversikt over gjeldende regler.

Hvem kan søke?

Det første årskullet som kan søke er de født i 1957.

De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen frem til 1963-årgangen som får full ytelse.

Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 G (grunnbeløp i folketrygden) på starttidspunktet.

 • Ved avgang ved 62 år får man full ytelse
 • Ved avgang ved 63 år får man 2/3 av full ytelse
 • Ved avgang ved 64 år får man 1/3 av full ytelse
 • Ved senere avgang får man ingen ytelse
 • Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra folketrygden
 • Ytelsen opphører ved død eller fylte 80 år.

Hvilke vilkår gjelder?

Betingelser for å få ytelsen

Slitertillegg ytes til arbeidstaker født i 1957 eller senere, og er betinget av at arbeidstakeren

  (a)  har fått innvilget AFP fra Fellesordningen for avtalefestet pensjon,

  (b)  på uttakstidspunktet for AFP var ansatt i foretak tilsluttet Sliterordningen, og

  (c)  har hatt en gjennomsnittlig inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen som ikke overstiger 7,1 G (grunnbeløpet i folketrygden)

Rett til slitertillegg under utbetaling faller bort dersom arbeidstakeren i løpet av et kalenderår mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 15.000 (toleransebeløp). Betalingen av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 15.000 er overskredet.

Når retten til slitertillegg har falt bort, kan nytt slitertillegg ikke innvilges.

For fullstendig oversikt over vilkårene - se regler om slitertillegg


Hvordan søker man?

Oppstarten av Sliterordningen er forsinket. Det er p.t. ikke mulig å søke om slitertillegget.

Partene har besluttet at ordningen vil få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019, for de som kvalifiserer til støtte.

Informasjon om hvordan man kan søke vil bli publisert på www.afp.no/sliterordningen