Kapitalforvaltning Bemanning

Kapitalforvaltningsstrategi

Styret fastsatte den 15. desember 2016 en revidert overordnet investeringsstrategi for AFP-fondets kapitalforvaltning gjeldende for 2017 og inntil videre. Strategien gir rammer og retningslinjer for kapitalforvaltningen og erstatter nåværende strategi. Styret legger vekt på at risikostyringen er aktiv med rutiner som sikrer at risikotagningen til enhver tid holdes innenfor vedtatte rammer.

 

Finansiell risiko

AFP-fondet er utsatt for markedsrisiko både når det gjelder ordningens forpliktelser og ordningens eiendeler. Forpliktelsene knyttet til de livsvarige AFP-pensjoner er neddiskontert til nåverdi med en rentefaktor basert på en referanserente, den effektive renten på 10-årige obligasjoner med fortrinnsrett. En endring av rentenivået vil derfor endre forpliktelsene. En reduksjon av renten vil øke forpliktelsene, mens en økning av renten vil ha motsatt effekt.

Eiendelene til ordningen, som i hovedsak består av kortsiktige plasseringer i bank, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond samt egenkapitalfinansierte eiendomsfond vil også være påvirket av endringer i rentenivåene og aksjemarkedene, samt utviklingen i eiendomsmarkedet. En reduksjon av rentenivået vil øke verdien av rentepapirene, mens en økning av rentenivået vil medføre en reduksjon av verdien av rentepapirene.

Dette betyr at svingninger i ordningens forpliktelser i en viss grad vil bli utjevnet av svingninger i verdien av rentepapirene. Da bare en andel av forpliktelsene er fondert og varigheten på forpliktelsene er mye lengre enn varigheten på renteplasseringene, vil det imidlertid være begrenset samvariasjon mellom disse svingninger.

Utover risikoen ved at bedrifter avvikles eller avslutter sin tarifftilknytning, er risikoen knyttet til fremtidige premieinntekter begrenset. Etter AFP-tilskottsloven § 21 har arbeidsgiverne en forpliktelse til å fortsette premiebetalingen etter avtalens eventuelle opphør, for å dekke eventuelle fremtidige pensjonsforpliktelser som ikke er dekket av AFP-fondet.

Aktivaallokering

Strategiske og taktiske frihetsgrader i forvaltningen av AFP-fondets eiendeler:

 
 Aktivaklasser
Min

Fordeling

Max

Pengemarkedet
9%
10%
11%
Norske pengemarkedsfond
9%
10%
11%
Obligasjonsmarkedet 31,5%
35%
38,5%
Norske obligasjonsfond
17,5%
35%
38,5%
Utenlandske obligasjonsfond*
0%
0%
17,5%
Aksjemarkedet 40%
45%
50%
Norske aksjefond
5%
9%
13%
Nordiske aksjefond inkl. Norge
5% 9% 13%

Globale aksjefond**)

23%
27%
31%
Eiendom 5% 10% 15%
Nordiske eiendomsfond***)
5% 10% 15%

*Valutasikret

**) Valutasikret med strategisk 47,50 % (min 45% - maks 50%)

***) Egenkapitalfinansierte eiendomsfond