Til hovedinnhold
A-melding

Alle arbeidsgivere i Norge er forpliktet til å sende inn A-melding innen den 5. i hver måned. A-meldingen inneholder blant annet informasjon om ansettelsesforhold og lønnsutbetalinger i bedriften. Denne informasjonen går henholdsvis til NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret) og Skatteetaten.

Denne informasjonen brukes i vår premieberegning og behandling av AFP-søknader. Det er derfor avgjørende at informasjonen som bedriften sender inn via A-meldingen er korrekt. Dersom denne plikten ikke overholdes vil premieberegningen bli feil, og ansatte kan i verste fall få feilaktig avslag på søknad om AFP.

Mer informasjon om innrapportering av A-melding finnes her. 

 

Virksomhetsendring

Bedrifter må sende melding til partene i tariffavtalen og Fellesordningen for AFP når virksomhetsendringer er bestemt. Dette gjelder følgende endringer:

  • Fusjonering av virksomhet
  • Fisjonering av virksomhet
  • Kjøp av virksomhet
  • Salg av virksomhet
  • Opprettelse av ny avdeling
  • Nedleggelse av avdeling
  • Avvikling av foretak
  • Endring av foretakstype
  • Endring i organisasjonsnummer for bedrift

Årsaken til dette er at partene i tariffavtalen registrer tariffavtaler og vi registrerer tilslutning til Fellesordningen for AFP på enhetsnivå. Hvis endringer ikke blir registrert hos tariffpartene og hos oss vil premieberegningen og søknadsbehandlingen bli feil.

Alle bedrifter plikt å melde inn:

1. Sende inn A-melding

2. Informasjon til Fellesordningen og tariffparter ved virksomhetsendringer

3. Melde til Fellesordningen ved for lav bemanning

4. Ny adresse til Fellesordningen ved adresseendring

Plikter noen tilsluttede bedrifter har

1. Oppdaterte fritakslister

2. Oppdatert liste over utestasjonerte arbeidstakere