Til hovedinnhold
Uttakstidspunkt

En arbeidstaker kan tidligst ta ut slitertillegg etter fylte 62 år. Slitertillegg må tas ut før arbeidstakeren fyller 65 år.

Innvilget slitertillegg utbetales frem til fylte 80 år eller tidligere død.

Arbeidstakers alder på uttakstidspunktet vil påvirke ytelsens størrelse. Det finnes egne overgangsregler for årskullene 1957-1962. For mer informasjon, se "Ytelsens størrelse". 

Vilkår

Slitertillegg ytes til arbeidstaker født i 1957 eller senere, og er betinget av at arbeidstakeren:

  • har fått innvilget AFP fra Fellesordningen for avtalefestet pensjon,
  • på uttakstidspunktet for AFP var ansatt i foretak tilsluttet Sliterordningen eller SO Spekter, og
  • har hatt en gjennomsnittlig inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen som ikke overstiger 7,1 G (grunnbeløpet i folketrygden)
Toleransebeløp

Rett til slitertillegg faller bort dersom mottakeren etter første utbetaling av slitertillegg mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr. 30.000 (toleransebeløp) i løpet av et kalenderår. Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser som omfattes av skatteoppgjørets informasjonselementer angitt i vedlegg 1 i Sliterordningens regelverk. Det betyr at også enkelte ytelser fra NAV (bl.a. dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger), vil kunne medføre bortfall av slitertillegg.

Betalingen av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 30.000 er overskredet. Når retten til slitertillegg har falt bort, kan nytt slitertillegg ikke innvilges.

Toleransebeløpet er endret fra kr. 28.000 til kr. 30.000. Endringen gjelder fra og med kalenderåret 2024.

Søknadsprosess

Du kan søke om slitertillegg gjennom "Min side".

Les mer om søknadsprosessen

Regelverk

Sliterordningens kvalifiseringsvilkår følger av ordningens regelverk. Du kan lese en utfyllende redegjørelse av ordningens regelverk og vilkår ved å trykke på knappen under.

Sliterordningens regelverk