Meldeplikt

Plikter alle tilsluttede bedrifter har

1. Sende inn A-melding

Alle arbeidsgivere i Norge er forpliktet til å sende inn A-melding innen den 5. i hver måned. A-meldingen inneholder blant annet informasjon om ansettelsesforhold og lønnsutbetalinger i bedriften. Denne informasjonen går henholdsvis til NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret) og Skatteetaten.

Denne informasjonen brukes i vår premieberegning og behandling av AFP-søknader. Det er derfor avgjørende at informasjonen som bedriften sender inn via A-meldingen er korrekt. Dersom denne plikten ikke overholdes vil premieberegningen bli feil, og ansatte kan i verste fall få feilaktig avslag på søknad om AFP.

Mer informasjon om innrapportering av A-melding finnes her: https://www.altinn.no/a-ordningen/.

2. Sende melding til tariffparter og Fellesordningen for AFP ved virksomhetsendringer

Bedrifter må sende melding til partene i tariffavtalen og oss når virksomhetsendringer er bestemt. Dette gjelder følgende endringer:

  • Fusjonering av virksomhet
  • Fisjonering av virksomhet
  • Kjøp av virksomhet
  • Salg av virksomhet
  • Opprettelse av ny avdeling
  • Nedleggelse av avdeling
  • Avvikling av foretak
  • Endring av foretakstype
  • Endring i organisasjonsnummer for bedrift

Årsaken til dette er at partene i tariffavtalen registrer tariffavtaler og vi registrerer tilslutning til Fellesordningen for AFP på enhetsnivå. Hvis endringer ikke blir registrert hos tariffpartene og hos oss vil premieberegningen og søknadsbehandlingen bli feil.

3. Sende oss melding ved for lav bemanning

Det er et krav i Fellesordningen om minste bemanning. Les mer om det her.

4. Sende oss ny adresse ved adresseendringer

Hvis bedriften får ny post- eller fakturaadresse må det sendes en melding til oss slik at brev og fakturaer fra oss kommer frem.


Plikter noen tilsluttede bedrifter har

Sende inn oppdaterte fritakslister

Bedrifter som har fått innvilget fritak for noen av sine ansatte må sende inn oppdaterte fritakslister når det eventuelt kommer til nyansatte som skal ha fritak.

Sende inn oppdaterte lister over utestasjonerte

Bedrifter som har fått innvilget søknad om at utestasjonerte ansatte skal omfattes av Fellesordningen for AFP må sende inn oppdaterte lister over utestasjonerte hvert kvartal det er endringer.


Alle bedrifter plikter å melde inn:

1. Sende inn A-melding

2. Informasjon til Fellesordningen og tariffparter ved virksomhetsendringer

3. Melde til Fellesordningen ved for lav bemanning

4. Ny adresse til Fellesordningen ved adresseendring