Til hovedinnhold
Arbeidsgiveravgift

Fra 01.01.23 ble det fattet vedtak, om at når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar ytelser på mer enn kr 750 000, skal det i tillegg til ordinære satser regnes en ekstra avgift etter en sats på 5% av det overskytende. Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling til Fellesordningen for AFP. 

Balanseføring

Finansdepartementet har konkludert med at bedrifter ikke er pliktig å balanseføre den nye AFP ordningen. Avklaringen kom i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem 14.10.2013.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet har i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet kartlagt problemstillinger ved regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP). Arbeidsgruppens rapport har vært på høring.

Redegjørelse

Finansdepartementet skriver i nasjonalbudsjettet at:

Arbeidsgruppen har påpekt at krav om balanseføring av flerforetaks ytelsesordninger i arbeidsgiverforetakets regnskap forutsetter at det er tilstrekkelig informasjon om totalforpliktelsen i ordningen, og at det er mulig å allokere totalforpliktelsen konsekvent og pålitelig til enkeltforetak. Dersom ikke begge disse vilkårene er oppfylt, vil balanseføring kunne gi et feilaktig bilde av foretakenes reelle økonomiske forpliktelser og svingningene i forpliktelsene over tid. I lys av arbeidsgruppens rapport og høringsuttalelsene mener Finansdepartementet at det ikke er grunnlag for å konkludere med at det er plikt til å balanseføre ny AFP. Etter det departementet har kunnet bringe på det rene, skal det i dag være flerforetaks ytelsesordninger i Finland og USA der det ikke er krav til balanseføring. Departementet vil også framover søke oversikt over utviklingen av praksis i andre land for regnskapsføring av flerforetaks ytelsesordninger i arbeidsgiverforetakets regnskap.”

Finansdepartementets redegjørelse

Du kan lese mer inngående om Finansdepartementets redegjørelse her.