Til hovedinnhold

Arbeidstakere rammet av innreiserestriksjoner kan opparbeide ansiennitet

Fellesordningens styre har vedtatt endringer i vedtektenes § 3-2 fjerde ledd, og § 3-4 første ledd, slik at arbeidstakere rammet av innreiserestriksjoner grunnet Covid-19-pandemien, fortsatt kan opparbeide ansiennitet i AFP-ordningen, samt anses som ansatt og reell arbeidstaker i perioden vedkommende er rammet av innreiserestriksjonene. Dette gjelder såfremt vedkommende har mottatt kompensasjon for tapt arbeidsinntekt via sykelønnsordningen og hadde oppfylt de øvrige vilkårene om det ikke var iverksatt innreiserestriksjoner.

Vedtektsendringen skjer som følge av at kapittel 3A i «Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien» åpner opp for at arbeidstakere som ikke kommer inn i landet på grunn av innreiserestriksjonene Covid-19-pandemien har medført, kan motta kompensasjon for tapt arbeidsinntekt via sykelønnsordningen.

Vedtektsendringen harmoniserer med dette AFP-regelverket med lovendringene Covid-19-pandemien har medført.

Vedtektsendringen vil ha virkning tilbake i tid, og vil gjelde fra 29. januar 2021.