Til hovedinnhold
Endring av vilkår

Ett av vilkårene for å kunne kvalifisere til AFP, er at du har jobbet minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 i bedrifter tilsluttet Fellesordningen for AFP, jf. AFP-vedtektene § 3-4. Ansiennitetsperioden til AFP-ordningen begynner med andre ord ved fylte 53 år, og du må ha arbeidet minst 7 år i bedrifter tilsluttet Fellesordningen før fylte 62 år.

Hvis du arbeider i en bedrift tilsluttet Fellesordningen for AFP, men av ulike grunner tar ut permisjon, bygger du i utgangspunktet ikke ansiennitet i denne perioden, jf. AFP-vedtektene 3-4 (2). Det er nå lagt til en ny unntaksbestemmelse i § 3-4 (4) slik at du nå kan opptjene ansiennitet ved permisjon grunnet fødsel eller adopsjon samt omsorgsoppgaver, så fremt du hadde oppfylt de øvrige vilkårene uten permisjonen. Permisjon ved fødsel eller adopsjon og omsorgsoppgaver tolkes i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.

Vedtektsendringen har virkning fra 21. mai 2021 og vil gjelde for søknader med uttak 1. juni 2021 eller senere.