Til hovedinnhold
Ny skatteforvaltningslov

Etter at ny skatteforvaltningslov trådte i kraft 1. januar 2017, har det pågått et arbeid i Skatteetaten med å legge om både skattemelding og skatteoppgjør. Tidligere har skattemeldingene og skatteoppgjørene benyttet nummererte poster for å referere til ulike former for inntekter og fradrag. Disse postene er nå erstattet med informasjonselementer. Omleggingen fra poster til informasjonselementer handler om hvordan skattemeldingen blir seende ut, innholdet er det samme.

Sliterordningens regelverk

Sliterordningens regelverk har tidligere benyttet skatteoppgjørets poster for å definere ulike former for inntekt og fradrag. Etter Skatteetatens omlegging, har Sliterordningens styre besluttet å omformulere de paragrafene som tidligere benyttet nummererte poster. Sliterordningens regelverk vil nå referere til Skatteetatens nye informasjonselementer.

En full oversikt over de informasjonselementene som omfattes av Sliterordningens regelverk står oppført i «Vedlegg til regler om slitertillegg fra Sliterordningen».

Endringene er ikke ment å medføre en reell endring i vilkårene for å motta slitertillegg.

Nye formuleringer

Regler om slitertillegg § 3 annet til femte ledd vil lyde slik:

«(1) Som inntekt etter § 2 første ledd bokstav (c) regnes brutto arbeidsinntekt tillagt næringsinntekt, inntekt av bolig og annen fast eiendom og netto kapitalinntekter.

(2) Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser som omfattes av skatteoppgjørets informasjonselementer angitt i vedlegg 1.

(3) Med næringsinntekt menes beregnet overskudd fra næringsvirksomhet (netto) og som dermed omfattes av skatteoppgjørets informasjonselementer angitt i vedlegg 2.

(4) Med inntekt av bolig og annen fast eiendom menes beregnet overskudd ved utleie av bolig og fast eiendom i Norge og utlandet som omfattes av skatteoppgjørets informasjonselementer angitt i vedlegg 3, men slik at utleie av bolig/fritidsbolig som arbeidstakeren selv har benyttet ikke medtas.

(5) Med netto kapitalinntekter menes alle inntekter omfattet av skatteoppgjørets informasjonselementer angitt i vedlegg 4 med fradrag for alle fradragsposter omfattet av skatteoppgjørets informasjonselementer angitt i vedlegg 5.»

Regler om slitertillegg § 9 annet ledd vil lyde slik:

«(2) Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser som omfattes av de sist oppdaterte informasjonselementer angitt i vedlegg 1

SO Spekter

For SO Spekter endres Regler om slitertillegg fra SO Spekter tilsvarende som Regler om slitertillegg fra Sliterordningen.