Til hovedinnhold

Siden pensjonsreformen ble innført fra 2011, har folketrygdens alderspensjon under utbetaling vært regulert ved å følge lønnsvekst med et fratrekk på 0,75 prosentpoeng. Denne reguleringen har også blitt lagt til grunn for reguleringen av AFP i privat sektor og slitertillegg fra Sliterordningen og SO Spekter.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fremmet 17. desember 2021 i Prop. 41 L (2021-2022) et lovforslag til Stortinget som blant annet innebærer endring i regulering av folketrygdens alderspensjon under utbetaling, til et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst med virkning fra 2022.

Fellesordningens og Sliterordningens styrer og parter har besluttet at reguleringen av AFP og slitertillegg under utbetaling fortsatt skal reguleres som følge av lønnsvekst med et fratrekk på 0,75 prosentpoeng. Dette innebærer at AFP og slitertillegg under utbetaling kan bli regulert ulikt fra alderspensjon fra folketrygden, hvis AIDs lovforslaget vedtas av Stortinget.