Til hovedinnhold

Arbeidsforhold og -inntekt fra ikke-tilsluttede virksomheter
Etter Fellesordningens vedtekter § 3-4 annet ledd bokstav (a) og (b), bygger man kun ansiennitet i AFP-ordningen hvis arbeidsforholdet i tilsluttet bedrift både er arbeidstakers hovedbeskjeftigelse og i tillegg gir arbeidstakeren en pensjonsgivende inntekt som er høyere enn vedkommende sine øvrige inntekter. Øvrige inntekter omfatter blant annet inntekter fra arbeidsforhold i bedrifter som ikke er tilsluttet Fellesordningen. 

En rekke arbeidstakere har under Covid 19-pandemien påtatt seg arbeid for ikke-tilsluttede virksomheter for å bekjempe Covid 19-pandemien. Hvis arbeidet eller inntekten i denne perioden var større fra virksomheter som ikke er tilsluttet Fellesordningen enn fra virksomheter som er tilsluttet Fellesordningen, bygger man i utgangspunktet ikke ansiennitet i denne perioden.

Fellesordningens styre har på bakgrunn at dette vedtatt at det skal ses bort fra arbeidsforhold og -inntekter fra ikke-tilsluttet foretak etter § 3-4 annet ledd bokstav (a) og (b), når dette er forårsaket av og til bekjempelse av Covid 19-pandemien. Når det stilles som premiss at arbeidet skal være «forårsaket» av Covid 19-pandemien trekkes det en grense mot tilfeller der en arbeidstaker hadde f.eks. en fast deltidsstilling i offentlig helsevesen også før pandemien.

Arbeidstakeren må fortsatt fylle øvrige vilkår for å for å få godskrevet tiden ved søknad om AFP, herunder at arbeidsforholdet i tilsluttet virksomhet må utgjøre minimum en 20 %-stilling, jf. Fellesordningens vedtekter §§ 3-2 og 3-4. Kravet til hovedbeskjeftigelse og høyest inntekt fra tilsluttet foretak vil også gjøre seg gjeldende på normalt vis dersom den det gjelder har flere arbeidsforhold og/eller andre inntektskilder som omfattes av begrepet «øvrige inntekter».

Permisjon
Enkelte arbeidstakere har under pandemien tatt ut permisjon fra tilsluttet virksomhet for å arbeide med bekjempelse av Covid 19-pandemien. Permisjon for å ta arbeid i ikke-tilsluttet foretak fører i utgangspunktet til at permisjonstiden er diskvalifiserende ved søknad om AFP. Det finnes likevel unntaksregler for permisjoner i tilfellene angitt i  § 3-2 fjerde ledd og § 3-4 tredje og fjerde ledd. Fellesordningen styre har i tillegg vedtatt at permisjon forårsaket av og til bekjempelse for av Covid 19-pandemien skal anses som godkjent permisjon som gir opparbeidelse av ansiennitet. Arbeidstakeren må i permisjonstiden fortsatt ha ett ansettelsesforhold i tilsluttet virksomhet.