Til hovedinnhold

Sliterordningens kapitalforvaltning

SO-premie

Sliterordningen finansieres av tilsluttede bedrifters premieinnbetaling inntil 31. desember 2023 og avkastning av forvaltede midler. De midler som er innbetalt fra bedriftene og som ennå ikke er utbetalt, skal forvaltes etter understående kapitalforvaltningstrategi.

SO-fondet

SO-fondet er direkte en sikkerhet for slitertillegget i henhold til avtalen om Sliterordningen. Slitertillegget inntreffer først når arbeidstakerne fyller 62 år og i tillegg kvalifiserer for ytelsen. Tillegget utbetales til fylte 80 år eller stoppes ved tidligere død. 

Forvaltningen av SO-fondet skal skjer etter en kjent og dokumentert forvaltningsmodell med faste strategivekter for porteføljesammensetningen, samt systematisk og regelmessig rebalansering tilbake til vedtatte strategivekter.

Kapitalforvaltnings-strategi

Målsettingen for kapitalforvaltning av SO-fondet er å gi høyest mulig avkastning innenfor fastsatte risikorammer. Porteføljen skal være godt diversifisert og robust og forvaltes ut fra en mellomlang investeringshorisont.

En mellomlang investeringshorisont innebærer at hovedmålet er mellomlangsiktig avkastning. Dette tilsier at en betydelig andel av kapitalen er investert i obligasjoner og en mindre andel i aksjer, fremfor pengemarkedsplasseringer. Obligasjoner og aksjer har en høyere forventet avkastning, men også større risiko for verdisvingninger. 

I valg av strategisk porteføljesammensetning er det dog tatt hensyn til at premieinnbetalingene fra tilsluttede bedrifter opphører fra og med 1. januar 2024 og at ordningen skal være fullfinansiert i forhold til forpliktelsene.