Til hovedinnhold
Om Sluttvederlagsordningen

Sluttvederlagsordningen var en tariff-festet ordning og inngikk i tariffavtalene som et bilag. Den første Sluttvederlagsavtalen ble inngått i tariffoppgjøret i 1966. Hensikten var å bygge opp et fond slik at eldre arbeidstakere som mistet arbeidet som følge av konkurs, nedbemanning eller egen sykdom, kunne få et økonomisk vederlag til å avhjelpe en vanskelig situasjon. Ytelsen tok form som en engangsutbetaling.

Størrelsen på engangsutbetalingen avhengte av alder ved berenget sluttdato i henhold til regelverket.

Avvikling av ordningen

I lønnsoppgjøret 2018 ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skulle omdannes til et slitertillegg. Dette medførte at Sluttvederlagsordningen ble avviklet.

Som følge av avviklingen av Sluttvederlagsordningen, er det gjort følgende presiseringer av vilkårene i Sluttvederlagsavtalen:

  • Fra og med 01.01.2019 opptjenes det ikke lenger ansiennitet i Sluttvederlagsordningen, jf. Sluttvederlagsavtalen pkt. 3.2.
  • Siste mulige sluttdato etter Sluttvederlagsavtalen pkt. 3.5 første og annet ledd er 31.12.2018.
  • Følgende erstatter Sluttvederlagsavtalen pkt. 6.2 i sin helhet: Krav om sluttvederlag må være fremmet innen 3 år etter sluttdato. Krav fremmet senere enn dette anses foreldet.
Sliterordningen

Slitertillegget, som overtar for sluttvederlaget, er organisert som en egen juridisk organisasjon- Sliterordningen. 

Slitertillegget gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen ble etablert 01.01.2019, og omfatter årskullene fra og med 1957. Informasjon om slitertillegg finner du her.