Til hovedinnhold
Om Sluttvederlagsordningen

Sluttvederlagsordningen var en tariff-festet ordning og inngikk i tariffavtalene som et bilag. Den første Sluttvederlagsavtalen ble inngått i tariffoppgjøret i 1966. Hensikten var å bygge opp et fond slik at eldre arbeidstakere som mistet arbeidet som følge av konkurs, nedbemanning eller egen sykdom, kunne få et økonomisk vederlag til å avhjelpe en vanskelig situasjon. Ytelsen tok form som en engangsutbetaling.

Størrelsen på engangsutbetalingen avhengte av alder ved sluttdato.

Avvikling av ordningen

I lønnsoppgjøret 2018 ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skulle omdannes til et slitertillegg. Dette medførte at Sluttvederlagsordningen ble avviklet.

I korte trekk innebærer avviklingen at siste mulige beregnede sluttdato som kan gi rett til sluttvederlag er 31.12.2018. Søknad om sluttvederlag kan derimot fremmes opptil 3 år etter beregnet sluttdato. Dette innebærer at Sluttvederlagsordningen ikke tar imot nye søknader om sluttvederlag etter 31.12.2021.

Sliterordningen

Slitertillegget, som overtar for sluttvederlaget, er organisert som en egen juridisk organisasjon- Sliterordningen. 

Slitertillegget gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen ble etablert 01.01.2019, og omfatter årskullene fra og med 1957. Informasjon om slitertillegg finner du her.