Til hovedinnhold
Søknad om at ansatte skal være omfattet

Bedriftene kan, på nærmere vilkår, søke Fellesordningens styre om at ansatte som utfører arbeid på utenlandskregistrerte skip (uansett farvann), eller på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel, skal være omfattet av Fellesordningen. Se mer informasjon om arbeidstakere på skip og flyttbare enheter.

Hvem kan søke?

Arbeidstakere som utfører arbeid utenlands, kan etter en nærmere vurdering bli ansett for å stå utenfor Fellesordningen. Denne vurderingen tas først når den enkelte arbeidstaker søker om AFP.

Alle tilsluttede bedrifter som har ansatte som utfører arbeid om bord utenlandskregistrerte skip og/eller arbeidstakere om bord flyttbare innretninger kan søke om at arbeidstakerne uansett skal være omfattet av Fellesordningen, også under slikt arbeid. Det er et vilkår at de ansatte er pliktig eller frivillig medlem i folketrygdens pensjonsdel.

Søknaden må gjelde alle ansatte som til enhver tid faller inn under gruppen nevnt ovenfor. En kan ikke velge ut grupper eller enkeltpersoner.

Det er tale om en éngangssøknad til Fellesordningens styre. Søknadsskjema finner du her.

Merk at det stilles krav om at den flyttbare innretningen har en viss tilknytning til norsk sokkel. For søknad om godkjenning av arbeid på flyttbar innretning, skal det derfor opplyses om når den flyttbare innretningen sist opererte på norsk sokkel og om det er inngått avtale om at den flyttbare innretningen i fremtiden skal operere på norsk sokkel.

Arbeid som utføres om bord norskregistrert skip (NOR og NIS), uansett farvann, eller om bord flyttbar innretning på norsk sokkel er ikke å anse som utenlandsarbeid. Ansatte som utfører slikt arbeid er omfattet av Fellesordningen etter de alminnelige regler, det er ikke nødvendig å søke om at ansatte skal være omfattet i slike tilfeller.

Søknadens ikrafttredelse

For bedrifter tilsluttet i 2021 eller senere kan det søkes om godkjenning fra og med tilslutningsdatoen dersom søknaden mottas innen tolv måneder etter tilslutningsdatoen. Det må i så tilfelle opplyses tydelig om at det er dette som søkes om. Dersom dette ikke gjøres, anses godkjenningen å tre i kraft syv dager før søknaden ble mottatt hos Fellesordningens administrasjonen.

Innvilgede søknader kan ikke trekkes tilbake så lenge bedriften er bundet av tariffavtale med AFP-bilag.

Vi gjør oppmerksom på at for den enkelte arbeidstaker vil ansettelsesforholdets varighet sette tilleggsrammer. Dersom en bedrift får godkjent en søknad med virkning fra 1. januar 2020, og ansetter en ny arbeidstaker fra 1. mai samme år, vil hun eller han være omfattet av Fellesordningen fra og med 1. mai.

Søknadsskjema

Bedriften må søke om at  arbeidstakere utenfor norsk sokkel eller om bord utenlandsk registrert skip skal være omfattet av Fellesordningen for AFP. Søknadsskjemaet for maritime arbeidstakere utenfor norsk sokkel finner du under.

Søknadsskjema arbeidstakere utenfor norsk sokkel eller om bord utenlandsk registrert skip

Søknadsskjemaet sendes til Fellesordningens postadresse.