Til hovedinnhold
Nye regler 1. januar 2020

Arbeidstakere som aktivt tjener opp rettigheter i den inntektsbaserte pensjonsordningen i Maritim pensjonskasse (MPK) kan nå være omfattet av Fellesordningen for avtalefestet pensjon i samme periode. Dersom også de øvrige vilkår er oppfylt, kan perioden inngå i den tid som er nødvendig for å kvalifisere til AFP fra Fellesordningen.

Disse arbeidstakere har tidligere vært unntatt Fellesordningen, ettersom gruppen er ansett for å ha en lovfestet pensjonsalder under 62 år etter AFP-vedtektene § 2-6 fjerde ledd. Dette endret seg da MPK ble lagt om med virkning fra 1. januar 2020.

På denne siden finner du informasjon om regler som antas å være særlig relevante for bedrifter som har ansatte som utfører arbeid om bord skip eller flyttbare innretninger.  For fullstendig oversikt se Fellesordningens vedtekter.


Hvilke arbeidstakere er omfattet av Fellesordningen?

Utgangspunktet er at alle arbeidstakere i en tilsluttet bedrift er omfattet av Fellesordningen. Dette gjelder uavhengig av medlemskap i fagforening, yrke, mv.

Fra dette gjelder det unntaksregler. Et utvalg av disse gjennomgås under.

Arbeidstakere med pensjonsalder under 62 år

Det er kun arbeidstakere som omfattes av de nye reglene i MPK (inntektsbasert ordning) som nå kan omfattes av Fellesordningen.

Arbeidstakere som er omfattet av fartstidbasert ordning i MPK også etter 1. januar 2020, og aktivt tjener opp rettigheter i MPK i henhold til dette, anses fortsatt for å ha lovbestemt pensjonsalder under 62 år. Slike arbeidstakeres står fremdeles utenfor Fellesordningen.

Det gjennomføres ikke informasjonsutveksling mellom Fellesordningen og MPK. Det er derfor den enkelte arbeidsgiver som må opplyse Fellesordningen om at det finnes ansatte som skal unntas Fellesordningen grunnet opptjening av rettigheter i MPK etter fartstidsbasert ordning. Ved mottak av slik melding, tas arbeidstakerne det gjelder ut av premiegrunnlaget.

Utenlandsarbeid

Arbeidstakere som utfører arbeid utenlands, kan etter en nærmere vurdering bli ansett for å stå utenfor Fellesordningen. Denne vurderingen tas først når den enkelte arbeidstaker søker om AFP.

Bedrifter som har ansatte som utfører arbeid utenlands kan søke Fellesordningens styre om at disse likevel skal være omfattet av Fellesordningen under utenlandsarbeidet etter egne spesialregler. Innvilget søknad innebærer at utenlandsarbeidet godskrives når arbeidstakeren søker om AFP, gitt at alle individuelle vilkår for AFP er oppfylt. Disse spesialreglene som her er omtalt kalles «utestasjoneringsreglene».

Fellesordningen har fått innspill fra relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner om at utestasjoneringsreglene er lite egnet for bedrifter som har ansatte som utfører arbeid om bord skip og flyttbare innretninger. Av denne grunn er det vedtatt nye spesialregler for slike bedrifter:

  • Bedriftene kan, på nærmere vilkår, søke Fellesordningens styre om at ansatte som utfører arbeid på utenlandskregistrerte skip (uansett farvann), eller på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel, skal være omfattet av Fellesordningen.

For mer informasjon om hvem som kan søke og hva en eventuell godkjenning fra styret innebærer, se informasjon om søknadsprosessen.

Arbeid som utføres om bord norskregistrert skip (NOR og NIS), uansett farvann, eller om bord flyttbar innretning på norsk sokkel er ikke å anse som utenlandsarbeid. Ansatte som utfører slikt arbeid er omfattet av Fellesordningen etter de alminnelige regler, det er ikke nødvendig å søke om at ansatte skal være omfattet i slike tilfeller.

Medlemskap i folketrygdens pensjonsdel

Bedrifter kan kreve at ansatte uten pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygdens pensjonsdel skal unntas Fellesordningen.  Bedriften må i så tilfelle gi Fellesordningen melding om hvem det gjelder.

Utenlandske skip og flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel

NB! Bedrifter kan, på nærmere vilkår, søke Fellesordningens styre om at ansatte som utfører arbeid på utenlandskregistrerte skip (uansett farvann), eller på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel, skal være omfattet av Fellesordningen.