Til hovedinnhold
Krav til bemanning

For å være tilsluttet Fellesordningen for AFP må foretaket ha minst én arbeidstaker i full stilling, eller flere arbeidstakere som til sammen utfører arbeid som minst tilsvarer ett årsverk, i tillegg til daglig leder og eier (ansatte som har familiære bånd m.v. med eier regnes ikke som del av dette årsverket).

Hvis bemanningen faller under minstekravet, trer bedriften ut av ordningen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom reduksjonen i bemanning er uforutsett og midlertidig (inntil seks måneder).

I alle tilfeller skal bedriften straks sende melding til Fellesordningen om at minstekravet til bemanning ikke lenger er oppfylt.

For foretak uten eier (forening, stiftelser, forbund m.v.) og uten økonomisk formål gjelder egne regler. For slike foretak regnes daglig leder med i minstekravet til bemanning. Nevnte foretak kan også søke om å være tilsluttet Fellesordningen selv ved manglende bemanning dersom det inngår i et samarbeid med andre foretak, og disse foretakene til sammen oppfyller kravet til minstebemanning. Et eksempel på et slikt tilfelle er en landsdekkende ideell organisasjon med en samlet ledelse hvor lokallagene er egne juridiske enheter.

Aktuelt regelverk

Reglene om minstebemanning er nedfelt i § 2-8 første til fjerde ledd i vedtektene.