Til hovedinnhold
Hvem er utestasjonert?

Arbeidstakere som tar ansettelse i et utenlandsk foretak, kommer ikke under hovedregelen for å være omfattet av Fellesordningen, og må eventuelt omfattes etter utestasjoneringsreglene.

Heller ikke arbeidstakere som formelt opprettholder ansettelsesforhold i det tilsluttede foretaket, men likevel er arbeidstaker i et utenlandsk foretak, er omfattet av hovedregelen. Også disse må eventuelt komme inn under utestasjoneringsreglene

Regelen fremgår av vedtektenes § 2-6 ellevte ledd og § 3-2 syvende ledd.

Hvem skal søke og når skal det søkes om utestasjonering?

Det tilsluttede foretaket må søke og få godkjent utestasjoneringssøknad om den utestasjonerte skal omfattes av AFP-ordningen. Dette gjelder selv om begge foretak skulle inngå i samme konsern. Bare arbeidstakere som tar ansettelse i utenlandsk foretak kan komme inn under utestasjoneringsreglene.

Eksempel: Selskap A er tilsluttet AFP-ordningen og sender ansatte for å utføre arbeid utenlands.  Vertslandet krever at arbeidstakerne ansettes lokalt. Arbeidstakerne tar derfor ansettelse i selskap B, som er registrert i vertslandet.  Selskap A søker om utestasjonering for disse arbeidstakerne slik at de er omfattet av AFP-ordningen den tid de er ansatt i selskap B.

Søknad

Foretaket må sende en utestasjoneringssøknad, signert av person med signaturrett, prokura eller spesialfullmakt til Fellesordningen. Søknad om utestasjonering godkjennes av styret. Excel fil med oversikt over utestasjonerte medarbeidere på søknadstidspunktet skal vedlegges søknaden.

Dersom søknad innvilges, godkjennes søknaden med virkning syv dager før søknaden er mottatt hos Fellesordningen. Dette er etablert praksis som skal videreføres også fremover.

Tidligere fikk arbeidstakerne underkjent hele utestasjoneringsoppholdet om det var påbegynt før virkningstidspunktet. Dette blir endret for alle søker om AFP med uttak fra 1. juli 2022 eller senere. Nå vil arbeidstakeren kunne få godskrevet tid fra og med virkningstidspunktet.

Eksempel: Utestasjoneringsopphold finner sted i perioden 01.01.2020 - 31.12.2020. Foretaket sender søknad om utestasjonering, som er mottatt hos Fellesordningen 01.04.2020. Søknaden innvilges, virkningstidspunktet for godkjennelsen er 25.03.2020 (syv kalenderdager før mottak).  For personer som søker om uttak fra 1. juli 2022 kan perioden 25.03.2020 - 31.12.2020 blir godskrevet ved søknad om AFP, gitt at alle øvrige vilkår for AFP er oppfylt.

Regler fra 1. juli 2022

Regelverket for utestasjonerte medarbeidere ble endret med virkning 1. juli 2022.

Endringene innebærer at flere arbeidstakere er omfattet av hovedreglene.

De tidligere reglene hadde et skille mellom arbeid i Norge og arbeid utenfor landets grenser. Det skillet er nå opphevet. Det betyr at færre arbeidstakere er avhengig av å komme inn under utestasjoneringsreglene for å omfattes av Fellesordningen. 

Les om endringene her. 

Utestasjonering

Reglene om utestasjonering er nedfelt i §§ 2-6, 2-13, 3-2 og 3-4 i Fellesordningens vedtekter.

For mer informasjon om vilkårene de utestasjonerte arbeidstakerne må oppfylle for å få godskrevet utestasjoneringsoppholdet, se informasjon om individuelle vilkår.

NAV sine nettsider finnes det relevant informasjon om medlemskap i Folketrygdens pensjonsdel.