Til hovedinnhold
Søknadsprosessen

Foretaket må sende en inneståelseserklæring hvor det bekreftes at de utestasjonerte ansatte opprettholder sin tilknytning til det norske foretaket mens de er i utlandet ved at:

  • De utestasjonerte ansatte opprettholder sitt ansettelsesforhold i det norske foretaket i den tiden de er i utlandet.
  • Det norske foretaket garanterer for lønnsutbetalingene til de utestasjonerte i den tiden de er i utlandet.
  • De utestasjonerte arbeidstakerne har rett til å gjenoppta sin stilling i Norge når de kommer tilbake.

Inneståelseserklæringen gjelder for utestasjonerte arbeidstakere som oppfyller kravene ovenfor og som arbeider i utenlandske:

  • Datterselskap og morselskap
  • Selskap med felles morselskap
  • Fast driftssted
  • Filial
  • Selskap hvor det norske selskapet ikke har noen eierandel
  • Prosjekter

for at utestasjoneringsperioden skal godskrives ved søknad om AFP, kan utestasjoneringsperioden tidligst være påbegynt inntil 7 kalenderdager før utestasjoneringssøknaden er mottatt hos Fellesordningen. Forutsetningen er at arbeidsgiver har søkt  etter 15. mai 2017.

Excelfil med oversikt over utestasjonerte på søknadstidspunktet skal vedlegges søknaden. Les veiledningen til inneståelseserklæringen for mer detaljert informasjon om kravene og notat med mer detaljert informasjon om utestasjoneringsregelverket.

Søknader vil bli behandlet i førstkommende styremøte.

Søknad om utestasjonering

Søknad om at bedriftens utestasjonerte arbeidstakere skal fortsette å være omfattet av AFP-ordningen må inneholde:

For ytterligere veiledning om utestasjoneringssøknaden: