Til hovedinnhold
Når anses jeg som utestasjonert arbeidstaker?

Arbeidstakere som arbeider utenfor landets grenser er fortsatt omfattet av Fellesordningen dersom de beholder ansettelsesforholdet hos AFP-tilsluttet foretak, arbeider for en del av foretaket hvor tariffavtalen er gjort gjeldende, og er medlemmer av Folketrygdens pensjonsdel. Det samme gjelder også om arbeidet utføres i en utenlandsk filial av foretaket, og derved i det samme rettssubjektet.

Arbeidstakere som arbeider utenlands, og ikke kommer inn under reglene ovenfor, kan eventuelt bli omfattet etter reglene for utestasjonerte arbeidstakere. Det gjelder de som ansettes i et utenlandsk foretak. Vilkårene for å omfattes etter reglene for utestasjonerte fremkommer nedenfor.

Vilkår for utestasjonerte

For at du skal fortsette å være omfattet av AFP-ordningen når du jobber for et foretak i utlandet, må du:

  • Være ansatt i et tilsluttet foretak i minst 12 måneder før utestasjoneringen begynner og minst 3 måneder etter at utestasjoneringen avsluttes. Disse arbeidsforholdene kan være i forskjellige tilsluttede foretak.
  • Være frivillig eller pliktig medlem i Folketrygdens pensjonsdel

Utover dette må den tilsluttede bedriften:

  • Ha søkt Fellesordningen om at utestasjonerte ansattes omfattes av Fellesordningen. Du kan tidligst omfattes av ordningen etter regler for utestasjonerte fra det tidspunkt arbeidsgiver har sendt en slik generell søknad.
  • Holde Fellesordningen oppdatert om hvilke arbeidstakere som er utestasjonert. Det er en betingelse at arbeidsgiver betaler egen premie for deg under utestasjoneringen.
Krav om arbeidsforhold i tilsluttet bedrift før og etter utestasjonering

For å bygge ansiennitet i perioden du er utestasjonert, er det et krav at du har arbeidet i minst 12 måneder i tilsluttet avdeling før utestasjoneringen begynner, og minst 3 måneder etter at utestasjoneringen avsluttes. Arbeidsforhold i flere tilsluttede foretak kan i denne sammenheng legges sammen. Utestasjonering kan også foretas fra et såkalt expat-foretak dersom Fellesordningen har gitt samtykke til dette.  Du kan lese mer om ansiennitetsvilkåret på denne siden.

Krav om medlemskap i folketrygden

Du opparbeider ikke ansiennitet i tidsrom hvor du ikke er medlem av folketrygdens pensjonsdel. 

Kravet om medlemskap i folketrygden gjelder også for arbeidstakere som kommer inn under hovedreglene om ordningens omfang.

Regler fra 1. juli 2022

Reglene her gjelder dersom AFP tas ut med virkning fra 1. juli 2022 eller senere.

Det nye er at flere arbeidstakere er omfattet av Fellesordningen etter hovedreglene

Med reglene som trådte i kraft 1. juli 2022 er flere arbeidstakere omfattet av hovedreglene. De tidligere reglene hadde et skille mellom arbeid i Norge og arbeid utenfor landets grenser. Det skillet er nå opphevet. Det betyr også at færre arbeidstakere er avhengig av å komme inn under utestasjoneringsreglene for å omfattes av Fellesordningen.    

Les mer om endringen.

Egne regler for maritime arbeidstakere

For arbeidstakere om bord skip og flyttbare innretninger er det utarbeidet et sett med egne regler. 

Les mer om regler for maritime arbeidstakere