Ytelser 59 - 62 år

Ytelser uten motsvarende arbeidsplikt

Du vil ikke få innvilget AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt, fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, i de siste tre årene før fylte 62 år.


Her finner du en utfyllende veileder til disse ytelsene.

 

Unntak

Det er et viktig unntak fra denne hovedregelen. AFP kan innvilges dersom verdien av de aktuelle mottatte ytelser er mindre enn 1,5 G, i hvert av de tre aktuelle årene, regnet fra fødselsdato til fødselsdato.

Stillingsreduksjon med uendret lønn som er ledd i en generell seniorpolitikk på arbeidsplassen, kan likevel godtas, selv om ytelsen er 1,5 G eller mer. Styret i Fellesordningen for AFP må godkjenne seniorpolitikkavtalen.