Til hovedinnhold
Hovedregel

Det følger av vedtektene § 3-7 (1) at en arbeidstaker ikke har rett til AFP, hvis vedkommende de tre siste år før fylte 62 år mottar ytelser uten motsvarende arbeidsplikt fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold. Ytelsene eksemplifiseres med pensjon, ventelønn eller annen ytelse.

Unntak

De påfølgende bestemmelsene gir unntak for uføretrygd/ uførepensjon, stillings- og lønnsreduksjon i samsvar med et generelt seniorpolitikkprogram, økonomisk erstatning og oppreisning knyttet til arbeidsforholdet, utbetalinger etter dekningsloven eller Lønnsgarantiloven og ordinær lønn i ordinær oppsigelsestid dersom arbeidskravet er frafalt og oppsigelsen ikke skyldes arbeidstakers forhold.

I tillegg settes det et generelt unntak for ytelser opp til 1,5 G innenfor hvert enkelt år.

Bestemmelsene i denne paragrafen knytter seg kun til ytelser utbetalt i aldersspennet 59 – 62 år, og vi ser på ytelser fra fødselsdato til fødselsdato for det enkelte år.

Ytelsene uten arbeidsplikt fra annet enn nåværende eller tidligere arbeidsforhold rammes ikke av bestemmelsen.

Viktig å merke seg

Vi påker at dette er en veiledning om vilkårene som regulerer mottak av ytelser uten arbeidsplikt i aldersspennet 59 - 62 år. Hvis en arbeidstaker fritas for arbeidsplikt vil dette også kunne ha betydning for vilkårene knyttet til ansiennitet før 62 år og ansatt og reell arbeidstaker ved uttakstidspunktet.

Regelverk og vedtekter

Denne siden er en veiledning til vedtektenes § 3-7 (1). Du finner det til enhver tid gjeldende regelverket og vedtektene her.

Denne veiledning legges til grunn for AFP-søknader med uttakstidspunkt fra og med 01.03.2018.