Til hovedinnhold
Hovedregel

Det følger av vedtektene § 3-7 (1) at en arbeidstaker ikke har rett til AFP, hvis vedkommende de tre siste år før fylte 62 år mottar pensjon, ventelønn, sluttvederlag eller annen pensjonslignende ytelse, fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold. 

Bestemmelsene i denne paragrafen knytter seg kun til ytelser utbetalt i aldersspennet 59 – 62 år, og vi ser på ytelser fra fødselsdato til fødselsdato for det enkelte år.

Unntak

Bestemmelsen gjør unntak for uføretrygd/uførepensjon, stillings- og lønnsreduksjon i samsvar med et generelt seniorpolitikkprogram, utbetalinger etter dekningsloven eller lønnsgarantiloven, økonomisk erstatning og oppreisning knyttet til arbeidsforholdet og ordinær lønn i oppsigelsestiden som følger av arbeidsavtalen dersom arbeidskravet er frafalt og oppsigelsen ikke skyldes arbeidstakers forhold.

I tillegg settes det et generelt unntak for ytelser opp til 1,5 G innenfor hvert enkelt år.

Ytelser som kan medføre at man mister rett til AFP

Nedenfor følger en gjennomgang av ytelser som kan medføre bortfall av retten til AFP. Merk at dette kun gjelder ytelser man mottar i aldersspennet 59 til 62 år, og ytelser som kommer fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold. Listen og de konkrete eksemplene er ikke ment å være uttømmende.

Viktig å merke seg

Vi påker at dette er en veiledning om vilkårene som regulerer mottak av ytelser i aldersspennet 59 - 62 år. Hvis en arbeidstaker fritas for arbeidsplikt vil dette også kunne ha betydning for vilkårene knyttet til ansiennitet før 62 år og ansatt og reell arbeidstaker ved uttakstidspunktet.

Regelverk og vedtekter

Denne siden er en veiledning til vedtektenes § 3-7. Du finner det til enhver tid gjeldende regelverket og vedtektene her.

Denne veiledning legges til grunn for AFP-søknader med uttakstidspunkt fra og med 12.03.2024.