Til hovedinnhold

Stans som følge av arbeidsinntekt over toleransebeløpet

Regler om slitertillegg fra Sliterordningen § 9 har bestemmelser om stans av slitertillegget på grunn av arbeidsinntekt..

Paragrafen er nå endret og fjerde ledd skal lyde som følger:

(4)  Inntekter tidfestet fra og med måneden etter at utbetaling av slitertillegg har begynt inngår i kontrollen mot toleransebeløpet. Det skal likevel ses bort fra:

(a)inntekt hvor arbeidstaker kan dokumentere at inntekten enten stammer fra arbeid før uttak av slitertillegg eller at inntekten kompenserer for bortfall av slik inntekt før uttaket  

(b) uførepensjon fra annen pensjonsleverandør enn NAV

Det legges etter bokstav (a) opp til at det som hovedregel skal ses bort fra arbeidsinntekter og tilsvarende ytelser som er opparbeidet før første uttak av slitertillegg. Det er en forutsetning at det kan dokumenteres at det stammer fra arbeid før uttaket. Sliterordningen kan sette krav til denne dokumentasjonen.

Det er ikke lenger slik at det er bestemte typer ytelser mv en skal se bort fra i etterkontrollen. I stedet har en altså fått en bestemmelse som lar tidspunktet for opparbeidelse av ytelsene være det avgjørende. Bestemmelsen omfatter også feriepenger og bonus.

I tillegg omfattes sykepenger og andre ytelser som kompenserer for bortfall av arbeidsinntekt før uttaket.

 

Uførepensjon fra andre enn folketrygden

Sliterordningens styre har samtidig bestemt at mottak av uførepensjon fra andre pensjonsleverandører enn NAV, ikke skal lede til bortfall av slitertillegg. Dette hjemles i Regler om slitertillegg fra Sliterordningen § 9 fjerde ledd, bokstav b. Regelendringen innebærer at mottakere av slitertillegg fritt kan motta uførepensjon fra andre pensjonsleverandører enn NAV, uten at dette leder til bortfall i utbetaling av slitertillegg.

 

SO Spekter

For SO Spekter endres Regler om slitertillegg fra SO Spekter tilsvarende som Regler for slitertillegg fra Sliterordningen.

Du finner oppdaterte regelsett på denne siden.


Endringene er gjort gjeldende fra 19. april 2022.