Til hovedinnhold
Ansvarlige investeringer

Hovedmålsettingen for kapitalforvaltning av AFP-fondet, er å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor definerte og kjente risikorammer. AFP-fondet mener at ansvarlig og bærekraftig verdiskaping vil gi god risikojustert avkastning på lang sikt. Derfor har fondet etablert rutiner knyttet til arbeidet med miljø, sosiale forhold og eierstyring (Environmental, Social and Governance - ESG) som en integrert del av investeringsprosessen. AFP-fondet har hatt vekst i kapitalforvaltningen siden oppstart 1.januar 2011. Med tilførsel av ny kapital og forventet avkastning på eksisterende kapital vil fondet fortsette å vokse de kommende år. AFP-fondet ønsker å benytte sin posisjon til å sette fokus på ansvarlige investeringer.

AFP-fondet har utarbeidet egne retningslinjer for ansvarlige investeringer, slik at dette er en integrert del av investeringsprosessen, beslutning og oppfølging av investeringer. Hovedfokuset i implementering av ESG-strategien er å legge føringer for investeringer i nye fond og valg av nye forvaltere. Integrering av strategien for eksisterende investeringer er en prosess som er under stadig utvikling. AFP-fondet vil i dialog med forvalter prøve å påvirke forvalter til å gjøre tilpasninger for å tilfredsstille AFP-fondet sine ønsker og krav. ESG-strategien gjelder for alle aksje- og renteinvesteringer utført av AFP-fondet.