Til hovedinnhold
Ansvarlige investeringer

Hovedmålsettingen for kapitalforvaltning av AFP-fondet, er å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor definerte og kjente risikorammer. AFP-fondet mener at ansvarlig og bærekraftig verdiskaping vil gi god risikojustert avkastning på lang sikt. Derfor ønsker fondet å etablere rutiner knyttet til arbeidet med miljø-, samfunns- og selskapsstyring (Environmental, Social and Governance - ESG) som en integrert del av investeringsprosessen. AFP-fondet har hatt vekst i kapitalforvaltningen siden oppstart 1.januar 2011. Med tilførsel av ny kapital og forventet avkastning på eksisterende kapital vil fondet fortsette å vokse de kommende år. AFP-fondet ønsker å benytte sin posisjon til å sette fokus på ansvarlige investeringer.

AFP-fondet har utarbeidet egne retningslinjer for ansvarlige investeringer, slik at dette vil være en integrert del av investeringsprosessen, beslutning og oppfølging av investeringer. Hovedfokuset i arbeidet med implementering av en ESG-strategi vil være å legge føringer for investeringer i nye fond og valg av nye forvaltere. Integrering av strategien for eksisterende investeringer vil være en prosess som går over lengere tid. AFP-fondet vil i dialog med forvalter prøve å påvirke forvalter til å gjøre tilpasninger for å tilfredsstille AFP-fondet sine ønsker og krav. ESG-strategien vil gjelde for alle aksje- og renteinvesteringer utført av AFP-fondet