Til hovedinnhold
Kapitalforvaltnings-strategi

Målsettingen for kapitalforvaltning av AFP-fondet er å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fastsatte risikorammer. Porteføljen skal være godt diversifisert og skal forvaltes innenfor rammene fastsatt av styret.

AFP-fondets kapital har en langsiktig horisont og styret anser det for å være et bufferfond som sammen med arbeidsgivernes erkjente plikt skal danne grunnlaget for pensjonsutbetalinger til arbeidstakere som er tilstått AFP eller som fyller vilkårene for avtalefestet pensjon.

En langsiktig investeringshorisont innebærer at hovedmålet er langsiktig avkastning. Dette tilsier at en betydelig andel av kapitalen er investert i aktivaklasser med høyere risiko, fremfor pengemarkedsplasseringer. Aktivaklasser med høyere risiko har en høyere forventet avkastning, men også større risiko for verdisvingninger.

Kapitalforvaltningsstrategien balanserer forholdet mellom:

  • langsiktig avkastning
  • evne til å i perioder tåle kraftige svingninger i underliggende investeringer

SO-fondet

I tillegg til AFP-fondet, forvalter Fellesordningen Sliterordningens SO-fond. Du kan lese mer om SO-fondet her.