Slitertillegg Bemanning

Slitertillegg

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skal etableres en sliterordning (Sliterordningen) som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

En tilsvarende ordning (SO Spekter) er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Fellesordningen for AFP er satt til å administrere behandling av søknader om slitertillegg fra både Sliterordningen og SO Spekter. Videre står Fellesordningen for innkreving av premie for Sliterordningen.

Mer informasjon om premie til Sliterordningen finner du her.


Hvordan søker man?

SØKNADSSKJEMA FOR SLITERTILLEGG FINNER DU HER

Vilkårene fremkommer i spalten til høyre.

Uttaksdato må være den 1. i måneden. Du kan tidligst søke uttak fra samme tidspunkt som du søker uttak om AFP.

For at vi skal kunne behandle din søknad trenger vi opplysninger fra dine skatteoppgjør for de tre siste årene. Logg deg inn på Altinn for å laste ned skatteoppgjørene før du starter søknadsprosessen. Disse skal legges ved søknaden.


Papirskjema

Det enkleste er å søke om slitertillegg elektronisk ved hjelp av linken over. Hvis du av ulike grunner har behov for papirskjema, finner du det her.

Hvem kan søke?

Det første årskullet som kan søke er de født i 1957.

De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen frem til 1963-årgangen som får full ytelse.

Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 G (grunnbeløp i folketrygden) på starttidspunktet.

 • Ved avgang ved 62 år får man full ytelse
 • Ved avgang ved 63 år får man 2/3 av full ytelse
 • Ved avgang ved 64 år får man 1/3 av full ytelse
 • Ved senere avgang får man ingen ytelse
 • Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra folketrygden
 • Ytelsen opphører ved død eller fylte 80 år.

Hvilke vilkår gjelder?

Betingelser for å få ytelsen

Slitertillegg ytes til arbeidstaker født i 1957 eller senere, og er betinget av at arbeidstakeren

  (a)  har fått innvilget AFP fra Fellesordningen for avtalefestet pensjon,

  (b)  på uttakstidspunktet for AFP var ansatt i foretak tilsluttet Sliterordningen eller SO Spekter, og

  (c)  har hatt en gjennomsnittlig inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen som ikke overstiger 7,1 G (grunnbeløpet i folketrygden)

Rett til slitertillegg under utbetaling faller bort dersom arbeidstakeren i løpet av et kalenderår mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 15.000 (toleransebeløp). Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser som omfattes av skatteoppgjørets poster 2.1. Det betyr at også enkelte ytelser fra NAV (bl.a. dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger) og uførepensjon fra tjenestepensjonsleverandør, vil kunne medføre bortfall av slitertillegg.

Betalingen av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 15.000 er overskredet. Når retten til slitertillegg har falt bort, kan nytt slitertillegg ikke innvilges.

For fullstendig oversikt over vilkårene - se regler om slitertillegg