Til hovedinnhold

Hva betyr det å være ansatt og reell arbeidstaker?

I tillegg til vilkårene som knytter seg til 62-årsdagen, må du ha vært ansatt og reell arbeidstaker i én eller flere AFP-bedrift(er) sammenhengende i de siste tre årene før uttak av AFP skal skje.

20 % kravet

Ansatt og reell arbeidstaker innebærer blant annet at du må jobbe i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift, ha en inntekt som er på mer enn 1 G, samt være ansatt og jobbe helt frem til ønsket uttakstidspunkt . Det bemerkes at det ikke holder å kun være ansatt i tilsluttet bedrift, du må også være reell arbeidstaker. Med reell arbeidstaker mener Fellesordningen at du fysisk er på jobb og utfører arbeid. Både fast ansatte, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer må arbeide hver måned og arbeidet må utgjøre 20 % på årsbasis for at kriteriet om femdel av fulltidsstilling skal anses oppfylt. Dersom du ikke arbeider hver måned, får du bare ansiennitet i de månedene hvor du har arbeidet minimum 20 %.

Brudd i perioden

I løpet av de tre årene før uttaksdato kan du ha opptil 26 uker hvor du ikke er ansatt og reell arbeidstaker, forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av treårsperioden. For eksempel om du ønsker å ta ut AFP 1.1.2021 er treårsperioden for deg 1.1.2018 til 1.1.2021. Du må da være ansatt og reell arbeidstaker i en tilsluttet bedrift frem til 1.1.2021, samt være ansatt hos tilsluttet bedrift 1.1.2018. Innenfor denne perioden kan du ha flere perioder med opphold i løpet av treårsperioden forutsatt at periodene til sammen ikke overstiger 26 uker.

Uttakstidspunktet

Du må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. I praksis betyr dette at du må være ansatt og reell arbeidstaker ut måneden før det ønskede uttakstidspunktet. Dersom du ønsker å ta ut AFP fra 01.08.2021, må du være ansatt og reell arbeidstaker i en AFP-bedrift til og med 31.07.2021.

Ved sykemelding

Ved sykemelding og mottak av arbeidsavklaringspenger utvides denne perioden med ytterligere 78 uker (totalt 104 uker) uten at du mister retten til å ta ut AFP. Dette kan du lese mer om i artikkelen sykepenger.

* For søkere født før 1. mars 1955, utvides perioden kun med 26 uker (totalt 52 uker).

Viktig å merke seg

Kravet om at du må være ansatt og reell arbeidstaker i en AFP-bedrift ved uttakstidspunktet, kan i mange tilfeller oppfylles ved å utsette uttaket av AFP. Dette innebærer at om du ikke oppfyller vilkåret ved ønsket uttakstidspunkt, har du mulighet til å oppfylle vilkåret senere ved å fortsette arbeidet i en bedrift tilsluttet AFP-ordningen.

Eksempler

1) Lise fyller 62 år den 20. august og slutter i jobben samme dag. Hun søker AFP fra 1. oktober. Lise er dermed ikke ansatt på uttakstidspunktet for AFP (1. oktober) og får ikke innvilget AFP.

2) Ola sender inn en søknad 15. august til Fellesordningen for AFP med ønske om uttak av AFP fra 1. august. Første mulige uttakstidspunkt for Ola er 1. september.