Til hovedinnhold
Ytelser 59 - 62 år

Du vil ikke få innvilget AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn, sluttvederlag, eller annen pensjonslignende ytelse, fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, i aldersspennet 59 - 62 år.

Pensjonslignende ytelser er en sekkebestemmelse som omfatter utbetalinger som insentiverer arbeidstakere til å avslutte arbeidsforholdet eller tre ut av arbeidslivet, i motsetning til ytelser som arbeidstaker får som ledd i et løpende arbeidsforhold.

For vilkåret ser vi på ytelser fra fødselsdato til fødselsdato for det enkelte år.

Her finner du en utfyllende veileder til disse ytelsene.

Unntak

Det finnes flere unntak til hovedregelen. Deriblant, at AFP kan innvilges dersom verdien av de aktuelle mottatte ytelser er mindre enn 1,5 G, i hvert av de tre aktuelle årene, regnet fra fødselsdato til fødselsdato.

Stillingsreduksjon med uendret lønn som er ledd i en generell seniorpolitikk på arbeidsplassen, kan likevel godtas, selv om ytelsen er 1,5 G eller mer. Styret i Fellesordningen for AFP må godkjenne seniorpolitikkavtalen.

Ytelser som kan medføre bortfall av rett til AFP

Eksempler på ytelser som kan medføre bortfall av rett til AFP er:

  • Sluttvederlag
  • Tjenestepensjon, fripoliser og sjømannspensjon
  • Ventelønn
  • Stillingsreduksjon uten tilsvarende reduksjon i lønn

Her finner du en utfyllende veileder til disse ytelsene