Til hovedinnhold
Ytelser 59 - 62 år

Du vil ikke få innvilget AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt, fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, i aldersspennet 59 - 62 år.

For vilkåret ser vi på ytelser fra fødselsdato til fødselsdato for det enkelte år.

Her finner du en utfyllende veileder til disse ytelsene.

Unntak

Det er et viktig unntak fra denne hovedregelen. AFP kan innvilges dersom verdien av de aktuelle mottatte ytelser er mindre enn 1,5 G, i hvert av de tre aktuelle årene, regnet fra fødselsdato til fødselsdato.

Stillingsreduksjon med uendret lønn som er ledd i en generell seniorpolitikk på arbeidsplassen, kan likevel godtas, selv om ytelsen er 1,5 G eller mer. Styret i Fellesordningen for AFP må godkjenne seniorpolitikkavtalen.

Ytelser uten motsvarende arbeidsplikt

Eksempler på ytelser uten motsvarende arbeidsplikt er:

  • Tjenestepensjon, fripoliser og sjømannspensjon.
  • Ventelønn
  • Sluttvederlag
  • Gave fra arbeidsgiver
  • Stillingsreduksjon uten tilsvarende reduksjon i lønn

Les mer om ytelser uten motsvarende arbeidsplikt