Til hovedinnhold
Premiemodell 2011-2017

Hvordan beregner vi premien for AFP?

Premieberegningen for AFP tar utgangspunkt i ansattes lønn i foregående inntektsår. Vi beregner premier som bedriftene skal betale ut fra inntektstallene som arbeidsgiver rapporterer til Skattedirektoratet (SKD). Vi mottar tallene fra foregående år fra Skattedirektoratet i løpet av 1. kvartal hvert år.

Premien i 2017 utgjør 2,5 prosent av den enkelte ansattes lønn. Lønnselementene som inngår i premiegrunnlaget fremkommer av vedtektenes vedlegg 7. Bedriften skal bare betale premie av den delen av utbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 og 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp i foregående inntektsår. Bedriften skal ikke betale premie av lønnsutbetalinger til arbeidstakere før kalenderåret de fyller 13 år og til arbeidstakere etter det kalenderår de fylte 61 år.

Vi fakturerer de tilsluttede bedriftene kvartalsvis.

Premien fastsettes årlig av styret i Fellesordningen for AFP.

Bedrifter som har vært tilsluttet Fellesordningen før 1. januar 2011, betalte premie for å sluttfinansiere pensjonsutgifter for gammel AFP-ordning ut 2015. Se egen side om premie for den gamle AFP-ordningen .

Premiefakta

Premiesats for 2017 er 2,5 %

Du må betale arbeids- giveravgift av premien

Premien faktureres kvartalsvis

Forfallstidspunkter er: 

1. Kvartal 30. april
2. Kvartal 31. juli
3. Kvartal 31. oktober
4. Kvartal 31. januar

Premien innbetales til Fellesordningen for AFP til kontonummer 9001 10 65200

KID-nummer og fakturakopi finnes i bedriftsportalen

Beregningseksempel AFP-premie 2016