Skip og flyttbare innretninger

NYE REGLER HOS FELLESORDNINGEN ETTER OMLEGGING AV PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN

Arbeidstakere som aktivt tjener opp rettigheter i den inntektsbaserte Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) kan nå være omfattet av Fellesordningen for avtalefestet pensjon i samme periode. Dersom også de øvrige vilkår er oppfylt, kan perioden inngå i den tid som er nødvendig for å kvalifisere til AFP fra Fellesordningen.

Disse arbeidstakere har tidligere vært unntatt Fellesordningen, ettersom gruppen er ansett for å ha en lovfestet pensjonsalder under 62 år etter AFP-vedtektene § 2-6 fjerde ledd. Dette endret seg da PTS ble lagt om med virkning fra 1. januar 2020.

På denne siden finner du informasjon om regler som antas å være særlig relevante for bedrifter som har ansatte som utfører arbeid om bord skip eller flyttbare innretninger.  For fullstendig oversikt se Fellesordningens vedtekter.

NÆRMERE OM HVILKE ARBEIDSTAKERE SOM ER OMFATTET AV FELLESORDNINGEN VED ARBEIDSFORHOLD I AFP-BEDRIFT

Utgangspunktet er at alle arbeidstakere i en tilsluttet bedrift er omfattet av Fellesordningen. Dette gjelder uavhengig av medlemskap i fagforening, yrke, mv.

Fra dette gjelder det unntaksregler. Et utvalg av disse gjennomgås under.


Lovbestemt pensjonsalder under 62 år – aktiv opptjening i PTS etter fartidsbasert ordning

Det er kun arbeidstakere som omfattes av de nye reglene i PTS (inntektsbasert ordning) som nå kan omfattes av Fellesordningen.

Arbeidstakere som er omfattet av fartstidbasert ordning i PTS også etter 1. januar 2020, og aktivt tjener opp rettigheter i PTS i henhold til dette, anses fortsatt for å ha lovbestemt pensjonsalder under 62 år. Slike arbeidstakeres står fremdeles utenfor Fellesordningen.

Det gjennomføres ikke informasjonsutveksling mellom Fellesordningen og PTS. Det er derfor den enkelte arbeidsgiver som må opplyse Fellesordningen om at det finnes ansatte som skal unntas Fellesordningen grunnet opptjening av rettigheter i PTS etter fartstidsbasert ordning. Ved mottak av slik melding, tas arbeidstakerne det gjelder ut av premiegrunnlaget.


Utenlandsarbeid

Arbeidstakere som utfører arbeid utenlands, kan etter en nærmere vurdering bli ansett for å stå utenfor Fellesordningen. Denne vurderingen tas først når den enkelte arbeidstaker søker om AFP.

Bedrifter som har ansatte som utfører arbeid utenlands kan søke Fellesordningens styre om at disse likevel skal være omfattet av Fellesordningen under utenlandsarbeidet etter egne spesialregler. Innvilget søknad innebærer at utenlandsarbeidet godskrives når arbeidstakeren søker om AFP, gitt at alle individuelle vilkår for AFP er oppfylt. Disse spesialreglene som her er omtalt kalles «utestasjoneringsreglene».

Fellesordningen har fått innspill fra relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner om at utestasjoneringsreglene er lite egnet for bedrifter som har ansatte som utfører arbeid om bord skip og flyttbare innretninger. Av denne grunn er det vedtatt nye spesialregler for slike bedrifter:

  • Bedriftene kan, på nærmere vilkår, søke Fellesordningens styre om at ansatte som utfører arbeid på utenlandskregistrerte skip (uansett farvann), eller på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel, skal være omfattet av Fellesordningen.
  • Det er en tidsbegrenset mulighet til å søke om slik godkjenning med virkning fra og med 1. januar 2020. Søknad om dette må være mottatt hos Fellesordningen innen 30. juni 2021.   

For mer informasjon om hvem som kan søke og hva en eventuell godkjenning fra styret innebærer, se informasjon om søknadsprosessen.

Arbeid som utføres om bord norskregistrert skip (NOR og NIS), uansett farvann, eller om bord flyttbar innretning på norsk sokkel er ikke å anse som utenlandsarbeid. Ansatte som utfører slikt arbeid er omfattet av Fellesordningen etter de alminnelige regler, det er ikke nødvendig å søke om at ansatte skal være omfattet i slike tilfeller.


Arbeidstakere uten medlemskap i folketrygdens pensjonsdel

Bedrifter kan kreve at ansatte uten pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygdens pensjonsdel skal unntas Fellesordningen.  Bedriften må i så tilfelle gi Fellesordningen melding om hvem det gjelder.

 SÆRLIG FOR BEDRIFTER SOM HAR ANSATTE SOM UTFØRER ARBEID OM BORD SKIP

Bedriftene må føre kontroll over at det rapporteres opplysninger til norske myndigheter gjennom A-meldingen for alle arbeidstakere som er omfattet av Fellesordningen når disse utfører arbeid om bord skip. Dersom lønnsopplysninger rapporteres på denne måten, er det arbeidstakernes faktiske inntektsgrunnlag mellom 1 og 7,1 G som utgjør premiegrunnlaget.

Bedriftene skal sende lister til Fellesordningen med navn og fødselsnummer på de ansatte som foretaket ikke rapporterer gjennom a-ordningen. I så tilfelle beregnes premie som om den enkelte har en årsinntekt på 7,1 G (1 G trekkes fra på ordinært vis). 


ARBEIDSTAKERNES MULIGHET TIL Å KVALIFISERE FOR AFP

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere til AFP.  Under omtales enkelte vilkår som antas å være særlig relevant for arbeidstakere som utfører arbeid om bord skip og flyttbare innretninger.


Arbeid for ikke-tilsluttet bedrift

For å kvalifisere til AFP må det blant annet være utført arbeid i en bedrift tilsluttet Fellesordningen av et omfang som tilsvarer minst 20 %-stilling. Dette gjelder både på uttakstidspunktet og i de tre forutgående år, og i ansiennitetsperioden.

Arbeid som av Fellesordningen vurderes som utlån eller utleie av arbeidskraft, til en bedrift som ikke er tilsluttet Fellesordningen, oppfyller i utgangspunktet ikke ovennevnte vilkår. Slik arbeid godskrives kun på nærmere vilkår

Tilsvarende begrensninger gjelder ikke for arbeid om bord utenlandskregistrert skip (uansett farvann) eller om bord flyttbar innretning utenfor norsk sokkel, når dette arbeidet er godkjent etter spesialreglene (se deloverskriften «utenlandsarbeid» på denne side).

Innenfor skipsfarten er det imidlertid vanlig med såkalte bemanningsentrepriser også for å utføre arbeid om bord norskregistrerte skip (NOR og NIS). Antakelsen er at bemanningsentreprisene i utgangspunktet er av en art som kunne blitt vurdert som utleie av Fellesordningen, og dermed ville vært diskvalifiserende for arbeidstakerens eventuelle rett til AFP etter hovedreglene. For å unngå dette er det vedtatt regler som innebærer at utlåns- og utleiebegrensningene ikke gjelder for arbeid som utføres om bord norskregistrert skip (NOR og NIS).  Merk det at stilles vilkår om at arbeidstakeren har i behold formell ansettelse på minst en 20 %-stilling i en bedrift tilsluttet Fellesordningen under arbeidet, og at det fortsatt stilles krav om at arbeidet som utføres er av et omfang som tilsvarer minst en 20 %-stilling.  

NB! Det er ikke vedtatt et tilsvarende unntak for arbeid som utføres på flyttbare innretninger på norsk del av kontinentalsokkelen.  Her gjelder hovedreglenes begrensninger for godkjent utlån og utleie.

Fellesordningen er kjent med at bemanningsentrepriser er vanlig også innenfor petroleumssektoren. Når arbeid på skip og flyttbare innretninger likevel er underlagt ulike regler i vedtektene, så har dette sin bakgrunn i at gruppene som hovedregel er underlagt henholdsvis skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven. Disse lovene har som kjent ulik regulering av innleie av arbeidskraft mv.


Utbetaling av pensjonsytelser fra PTS

Utbetaling av pensjon fra PTS kan være til hinder for at den enkelte arbeidstaker kvalifiserer til AFP, dersom pensjonen kommer til utbetaling i aldersspennet 59-62 år.

Utenlandske skip og flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel

NB! Bedrifter kan, på nærmere vilkår, søke Fellesordningens styre om at ansatte som utfører arbeid på utenlandskregistrerte skip (uansett farvann), eller på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel, skal være omfattet av Fellesordningen.

Les mer